Di­gert pro­gram för när­stå­en­de­vår­da­re i Åbo med om­nejd i höst

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Åbo­nej­dens Alz­hei­mer­för­e­ning, Åbo svens­ka för­sam­ling och Folk­häl­san ord­nar ge­men­sam­ma an­hö­ri­gcafé-träf­far för när­stå­en­de­vår­da­re i Åbo med om­nejd.

Ma­ri­na Grunér, Ca­ri­ta Eklund och Eva Björkqvist fun­ge­rar som le­da­re. Ti­na Su­u­ro­nen från Folk­häl­san ord­nar med kaf­fe och dopp som kos­tar en slant.

Ing­en an­mä­lan krävs. Hös­tens förs­ta träff är ons­da­gen den 19 sep­tem­ber kloc­kan 10.30, på Folk­häl­sans Kvar­ters­klubb, adress: Hen­riks­ga­tan 9. Träf­far­na är en gång i må­na­den och hös­tens föl­jan­de träf­far är 17.10, 14.11 och 12.12.

Syf­tet med an­hö­ri­gcafé är att man ska kom­ma ut och träf­fa and­ra som le­ver i en lik­nan­de livs­si­tu­a­tion. Un­der träf­far­na får man in­for­ma­tion och tips som un­der­lät­tar var­da­gen där hem­ma, of­tast går man hem med ett lät­ta­re sin­ne.

Även om du har din nä­ra på nå­got bo­en­de/av­del­ning är du väl­kom­men med.

Nya del­ta­ga­re är väl­kom­na och man be­hö­ver in­te lyf­ta sta­dens stöd för när­stå­en­de­vård för att del­ta i träf­far­na.

I höst ord­nas även Må bra-da­gar på Se­naps ute på Kaksker­ta i sam­ar­be­te med kom­mu­ner, för­sam­ling­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner i Åbo­land. Da­gar­na är pla­ne­ra­de så att man kom­mer till­sam­mans med sin vård­ta­ga­re.

I no­vem­ber ord­nar Folk­häl­san och Svens­ka se­mester­för­bun­det se­mester­da­gar för när­stå­en­de­vår­da­re och vård­ta­ga­re på ett spa i Yli­här­mä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.