Drags­fjärds Pen­sio­nä­rer r.f.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Vi bör­jar med hös­tens må­nads­träf­far mån­dag 17 sep­tem­ber kloc­kan 14, OBS klock­sla­get, i För­sam­lings­hem­met. Sed­van­ligt pro­gram såsom: Allsång, ak­tu­ellt, dis­kus­sion, kaf­fe­ser­ve­ring och lot­te­ri. Tag vins­ter med. Årets Tre­klö­ver träff har vi hos oss i Furu­lund tis­da­gen 9 ok­to­ber kloc­kan 12.30. An­non­se­ras ut­för­li­ga­re se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.