Sar­lins­ka kan ha fukt­ska­dor

Mis­stan­kar­na väck­tes re­dan vid för­ra års­skif­tet då en obe­hag­lig lukt fram­träd­de i ku­ra­tors­rum­met. Nu ska hög­sta­di­e­sko­lan i Par­gas un­der­sö­kas.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi

Un­der den gång­na veckan har ock­så en av sko­lans lä­ra­re bytt rum, ef­ter att ha fått symp­tom. rek­tor Chris­ta An­ders­son

Fukt­ska­dor kan fin­nas i Sar­lins­ka sko­lan. En om­fat­tan­de un­der­sök­ning av skol­bygg­na­dens skick kom­mer att ge­nom­fö­ras un­der hös­ten.

TREAVSKOLANS rum un­der­sök­tes i vå­ras, och mät­ning­ar­na vi­sar att fukt­ska­dor var­ken kan ute­slu­tas el­ler be­kräf­tas i ett av rum­men.

Rap­por­ten med mät­nings­re­sul­ta­ten kom för någ­ra vec­kor se­dan, men de förs­ta mis­stan­kar­na väck­tes re­dan vid för­ra års­skif­tet.

– I ku­ra­torns ar­bets­rum fanns en obe­hag­lig lukt och hon byt­te då ut­rym­me, be­rät­tar rek­tor Chris­ta An- ders­son.

–Un­der den gång­na veckan har ock­så en av sko­lans lä­ra­re bytt rum, ef­ter att ha fått symp­tom. I det här ske­det vill jag än­då po­äng­te­ra att det in­te är be­kräf­tat än­nu att det fak­tiskt finns fukt­ska­dor.

HAR NI in­for­me­rat ele­ver­na och vård­nads­ha­var­na?

–Nej, vi har vän­tat på svar från fas­tig­hets­che­fen om när un­der­sök­ning­en av sko­lan på­bör­jas. Per­so­na­len blev ge­nast in­for­me­rad, vi tog be­slu­tet att flyt­ta en grupp till fjär­de vå­ning­en i bör­jan av veckan och näs­ta vec­ka får vi mer in­for­ma­tion av fas­tig­hets­che­fen.

Se­na­re kun­de An­ders­son be­rät­ta att ele­ver­na och vård­nads­ha­var­na in­for­me­rats un­der fre­da­gen.

FASTIGHETSCHEF Sep­po Pihl be­rät­tar att vå­rens un­der­sök­ning grun­dar sig på den feed­back som kom­mit från ku­ra­torn och and­ra i per­so­na­len.

Ett ti­o­tal per­so­ner har ta­git kon­takt an­gå­en­de då­lig in­neluft.

– När vi i vå­ras un­der­sök­te gol­vet i ku­ra­tors­rum­met hit­ta­des en viss mängd fukt, men ut­i­från mät­nings­re­sul­ta­ten kan fukt­ska­dor var­ken ute­slu­tas el­ler be­kräf­tas. Som förs­ta åt­gärd tä­ta­des fo­gar­na. Mis­stan­kar­na är än­då in­te så gra­va att det mo­ti­ve­rar en stäng­ning av nå­gon del av sko­lan. PIHL BE­RÄT­TAR att man nu fort­sät­ter med en om­fat­tan­de kart­lägg­ning av sko­lans skick. En så­dan gjor­des se­nast för un­ge­fär 10 år se­dan.

– Vi bör­jar med att in­ter­vjua per­so­na­len för att se om det finns fler som upp­levt symp­tom. Vi kom­mer ock­så att gå ige­nom ven­ti­la­tio­nen och ta luft­pro­ver så fort det blir kall­la­re. Kart­lägg­ning­en gäl­ler in­te ba­ra in­neluf­ten, ut­an den sto­ra frågan är hur he­la kon­struk­tio­nen mår. Bygg­na­den är träpå­lad, vil­ket är ett oros­mo­ment. Den slut­gil­ti­ga rap­por­ten vän­tas va­ra klar till års­skif­tet.

ANJA KUUSISTO

SAR­LINS­KA SKO­LAN. Re­dan vid för­ra års­skif­tet upp­täck­tes en obe­hag­lig lukt i ku­ra­tor­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.