Svårt­få bukt­med stor­brand

» Ste­a­rin­ljus­fa­brik ut­an­för Salo fat­ta­de eld på fre­dag mor­gon. Ena hal­van av fa­bri­ken gick in­te att räd­da.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Monica Sandberg 040-5828276 monica.sandberg@au­me­dia.fi

200 ton pa­raf­fin brann i ste­a­rin­ljus­fa­bri­ken i Ha­lik­ko. Gif­tig rök spred sig i om­rå­det.

Så snart som möj­ligt mås­te vi ut­re­da med mil­jö­ex­per­ter­na vil­ka ef­fek­ter det­ta har, pa­raf­fin har nog spritt sig till av­lopps­sy­ste­met ock­så. Mi­ka Kon­tio jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re

Då jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re, Mi­ka Kon­tio, ti­di­ga­re var brand­chef i Salo tänk­te han of­ta att en brand i ste­a­rin­ljus­fa­bri­ken Ha­li­kon kynt­ti­lä­teh­das nog skul­le va­ra svårsläckt.

– Och det stäm­mer ju, här har vi fullt upp med 30 en­he­ter och 100 per­so­ner på plats för att be­grän­sa el­den så den in­te spri­der sig till lagret. Det är fullt med fär­di­ga ste­a­rin­ljus som var kla­ra att le­ve­re­ras till ju­len, sa­de Kon­tio då han i går mor­se var på plats vid fa­bri­ken som fat­ta­de eld ti­digt på mor­go­nen.

ENA HAL­VAN av fa­bri­ken, med till­verk­ning och kon­tor, kun­de in­te räd­das.

Att släc­ka med vat­ten är in­te op­ti­malt då pa­raf­fin, som in­ne­hål­ler ol­ja, brin­ner. Men brand­män­nen be­grän­sa­de el­den ge­nom att spru­ta vat­ten bland an­nat med sky­lif­tar.

Kon­trol­le­rat brin­nan­de, sa­de Kon­tio.

FÖRATTKOMMAÅT brand­här­dar­na fick rädd­nings­ver­ket ri­va upp plåt­väg­gar och tak.

Ock­så pri­va­ta ent­re­pre­nö­rer ring­des in, bland and­ra Juk­ka Ran­nik­ko, Sa­lo­bo som blev väckt ti­digt och som fick stå i be­red­skap med sin gräv­sko­pa.

KON­TIO TILLÄG­GER att man först trod­de det fanns 3 000 li­ter pa­raf­fin i fa­bri­ken men det vi­sa­de sig va­ra be­tyd­ligt mer el­ler he­la 200 ton.

– Så snart som möj­ligt mås­te vi ut­re­da med mil­jö­ex­per­ter­na vil­ka ef­fek­ter det­ta har, pa­raf­fin har nog spritt sig till av­lopps­sy­ste­met ock­så, be­fa­rar han.

TANKBILAR kör­de he­la för­mid­da­gen i går i skyt­tel­tra­fik med vat­ten från Ha­lik­ko å som finns i när­he­ten av fa­bri­ken, Ha­li­kon kynt­ti­lä­teh­das, knappt 3 km från Salo cent­rum.

De som bor i när­he­ten eva­ku­e­ra­des i går mor­se men fick vid tolv­ti­den på da­gen åter­vän­da hem.

UNGEFÄR5000 kvadrat­me­ter av fa­bri­ken brann men 4000 kvadrat­me­ter räd­da­des.

Det var cir­ka kloc­kan 4.20 i fre­dags på mor­go­nen som brand­kå­ren fick larm om bran­den på Kailin­ni­i­tun­tie 6–8 i Ha­lik­ko.

Ett var­nings­med­de­lan­de gick ut till all­män­he­ten om gif­tig rök och in­vå­nar­na om­bads hål­la sig in­om­hus och stänga föns­ter samt ven­ti­la­tion.

BLANDANNAT vid Salo svens­ka sko­la, som har fle­ra ele­ver bo­sat­ta i Ha­lik­ko märk­tes bran­den i och med att un­ge­fär hälf­ten av sko­lans 14 ele­ver in­te kom till sko­lan på mor­go­nen.

– Vi kän­ner brand­rö­ken ock­så här in­ne i stan i Salo, sa­de skol­gångs­bi­trä­de Eva Sal­mi­nen.

BRANDORSAKEN är in­te klar. Per­sonska­dor har in­te rap­por­te­rats.

Pro­ver togs i går från av­lopps­vat­ten­nä­tet, dit släck­nings­vat­ten (san­no­likt blan­dat med pa­raf­fin) ha­de run­nit ner, sä­ger Mark­kuKu­u­si­nen som fö­re­står av­lopps­ver­ket vid Salo stad.

MONICA SANDBERG

SVÅRSLÄCKT. El­den blos­sa­de en­vist upp om och om igen.

MI­KA KON­TIO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.