Ban­gårds­vi­sio­ner vi­sa­supp

» Ar­ki­tekt­täv­ling­ens bi­drag pre­miär­vi­sas för Åbo­bor­na i mor­gon på Åbo­da­gen.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Bi­dra­gen i ar­ki­tekt­täv­ling­en för upp­le­vel­se­cent­ret vid ban­går­den pre­sen­te­ras på Åbo­da­gen.

Bi­dra­gen i ar­ki­tekt­täv­ling­en kring det pla­ne­ra­de upp­le­vel­se­cent­ret vid ban­går­den i Åbo är nu kla­ra och kom­mer att pre­sen­te­ras för all­män­he­ten.

Förs­ta till­fäl­let att se täv­lings­bi­dra­gen är på Åbo­da­gen då de vi­sas i stads­hu­set.

Ef­ter det har Åbo­bor­na möj­lig­het att be­kan­ta sig med ar­ki­tek­ter­nas vi­sio­ner över upp­le­vel­se­cent­ret i tre vec­kor.

UN­DER DEN HÄR TI­DEN finns täv­lings­bi­dra­gen fram­lag­da i Lo­go­mo och i be­söks­cent­ret Jo­ki i Åbo tek­no­lo­gi­cent­rum.

– Vi vill att stads­bor­na en­kelt och smi­digt ska kun­na be­kan­ta sig med ar­ki­tek­ter­nas idéer, sä­ger lk­ka Kil­pi­maa, som är pro­jekt­chef för ban­gårds­pro­jek­tet.

Stads­bor­na har möj­lig­het att ge re­spons och kom­men­ta­rer till idéer­na.

Bi­drag från fem ar­ki­tekt­by­rå­er som om­betts del­ta i täv­ling­en finns till på­se­en­de.

ARKITEKTBYRÅERNA som del­tar är Ha­ro­ma & Part­ners, Schau­man Ar­ki­tek­ter i sam­ar­be­te med ar­ki­tekt­by­rån Schau­man & Nord­gren Ar­chi­techts, Sig­ge Ar­ki­tek­ter, PES-Ark­ki­teh­dit och ar­ki­tekt­by­rån Lah­del­ma & Mahlamä­ki. De två sist­nämn­da finns i Helsing­fors, de öv­ri­ga i Åbo. Må­let med ar­ki­tekt­täv­ling­en är att hit­ta en hög­klas­sig fun­ge­ran­de idé som lig­ger som grund för de­talj­pla­ne­ring­en av om­rå­det och vi­da­re­ut­veck­ling­en av pro­jek­tet.

Det vin­nan­de bi­dra­get ut­ses i ok­to­ber.

Ar­ki­tekt­täv­ling­en ord­nas av bo­la­get Turun Ra­ta­pi­han Ke­hi­tys Oy i sam­ar­be­te med Åbo stad och VR Group.

Tan­ken med ban­gårds­pro­jek­tet är att ska­pa ett upp­le­vel­se- och eve­ne­mangscen­ter med tyngd­punkt på fa­mil­je­turism.

PRO­JEK­TET HAR STAR­TATS på ini­ti­a­tiv av fle­ra pri­va­ta ak­tö­rer som grun­dat i bo­la­get Turun Ra­ta­pi­han Ke­hi­tys.

De­lä­ga­re i bo­la­get är Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja, grun­da­re och fö­re det­ta äga­re i spel­fö­re­ta­get Su­per­cell, för­ra ishoc­key­proff­set Sa­ku Ko­ivu och in­ve­ste­rar­na Ilk­ka Kil­pi­maa och Ti­mo Eve­ri i Helsing­fors.

Börs­bo­la­get Taa­le­ri del­tar ock­så i fi­nan­sie­ring­en av pro­jek­tet och har gått in som de­lä­ga­re i bo­la­get.

Tan­ken är att bygg­nads­ar­be­tet på upp­le­vel­se­cent­ret star­tar 2020. Må­let är att det ska stå klart 2022. Kost­na­der­na be­räk­nas till drygt en halv mil­jard eu­ro.

Vi vill att stads­bor­na en­kelt och smi­digt ska kun­na be­kan­ta sig med ar­ki­tek­ter­nas idéer. lk­ka Kil­pi­maa, pro­jekt­chef för ban­gårds­pro­jek­tet

● Täv­lings­bi­dra­gen finns fram­lag­da i stads­hu­set vid Au­ra­ga­tan 2 på Åbo­da- gen kl.12–15. Från 17.9 och tre vec­kor fram­åt finns de till på­se­en­de i be­söks­cent­ret Jo­ki vid Lemminkä­i­neng­a­tan 12 b var­da­gar kl.10–18 och i Mo­ve1-sa­len i Lo­go­mo vid Hamp­spin­na­re­ga­tan 14 var­da­gar kl. 9–16.

VI­SION. Så här pre­sen­te­ra­des upp­le­vel­se­cent­ret när pro­jek­tet lan­se­ra­des i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.