Vik­tök­ning un­der gra­vi­di­tet på­ver­kas av tarm­flo­ran

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

FORSK­NING. En forsk­ning som gjorts vid Åbo uni­ver­si­tet vi­sar att bak­te­ri­e­flo­ran i tar­men på­ver­kar kvin­nors vik­tök­ning un­der gra­vi­di­te­ten.

I forsk­ning­en ana­ly­se­ra­des 46 gra­vi­da kvin­nors tarm­flo­ra som se­dan jäm­för­des med de­ras vikt och vik­tök­ning un­der gra­vi­di­te­ten.

I forsk­ning­en fram­kom att kvin­nor vars tarm­flo­ra främst be­står av gram­ne­ga­ti­va bak­te­ri­er från grup­pen Bac­te­ro­i­de­tes går mer upp i vikt un­der gra­vi­di­te­ten än kvin­nor som främst har gram­po­si­ti­va bak­te­ri­er från bak­te­ri­e­grup­pen Fir­micu­tes.

Dess­utom vi­sa­de re­sul­ta­tet att kvin­nor vars bak­te­ri­e­flo­ra främst be­stod av Bac­te­ro­i­de­tes­bak­te­ri­er in­te ha­de en li­ka mångsidig tarm­flo­ra.

Forsk­ning­en be­ly­ser bak­te­ri­er­nas roll i vik­tök­ning. Gra­vi­da kvin­nors vikt och även vik­tök­ning­en un­der gra­vi­di­te­ten på­ver­kar ock­så bar­nets fram­ti­da vikt­ut­veck­ling.

I väst­län­der­na är över en tred­je­del av mam­mor­na i bör­jan av gra­vi­di­te­ten över­vik­ti­ga och an­de­len ökar fort­fa­ran­de.

I fram­ti­da forsk­ning bor­de man un­der­sö­ka hur di­e­ten på­ver­kar tarm­flo­ran un­der gra­vi­di­te­ten för att få re­da på hur man kan kon­trol­le­ra vik­ten, kon­sta­te­rar An­na Aat­sin­ki, som för till­fäl­let ar­be­tar på sin dok­tors­av­hand­ling vid uni­ver­si­te­tet.

ÅU-FOTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.