En handskak­ning Art­tu­ri An­to­la sent ska glöm­ma

» Ung Åbo­stu­de­ran­de fick ska­ka hand med kron­prin­ses­san Ma­ry.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund

Om­kring 30 män­ni­skor ha­de sam­lats ut­an­för Fo­rum Ma­ri­num för att få se kron­prin­ses­san Ma­ry.

De dans­ka och fins­ka flag­gor­na sva­ja­de i den lät­ta bri­sen och bland publi­ken syn­tes fle­ra mind­re flag­gor. Kron­prin­ses­san var på ett strå­lan­de gott hu­mör och ska­ka­de hand med fle­ra åskå­da­re. EN AV DEM var Åbo­stu­den­ten Art­tu­ri An­to­la. Han stu­de­rar nor­dis­ka språk vid Åbo uni­ver­si­tet och är in­tres­se­rad av den nor­dis­ka kul­tu­ren dit ock­så kung­a­hu­sen hör.

– Det är all­de­les fan­tas­tiskt med kung­ligt be­sök i Åbo. Jag kan in­te rik­tigt för­stå hur stort det var att få ska­ka hand med hen­ne. Ty­värr ha­de jag inga blom­mor med mig.

DET HA­DE dä­re­mot Ju­li­an­na Thus­berg som över­räck­te en nätt blom­bu­kett till prin­ses­san.

– Hon är min fa­vo­rit bland kung­lig­he­ter­na och det var un­der­bart att se hen­ne i verk­li­ga li­vet. Det var näs­tan bätt­re än vad jag ha­de trott och jag le­ver länge på det här min­net.

ASPÖBON Ma­ri­ka Jo­hans­son rå­ka- de av en slump va­ra i Åbo och pas­sa­de då på att ta sig till Fo­rum Ma­ri­num för att se kron­prin­ses­san.

– Det var förs­ta gång­en jag såg en kung­lig­het så här på förs­ta par­kett, och visst var hon sti­lig och glad.

HANDSKAK­NING. Art­tu­ri An­to­la fick ett min­ne för li­vet då han fick ska­ka hand med kron­prin­ses­san Ma­ry.

MEY­ER­VAR­VET. Kron­prin­ses­san Ma­ry och Dan­marks mil­jö- och mat­mi­nis­ter Jacob El­le­man-Jen­sen gui­da­des runt varvet av vd Jan Mey­er t.h.

SLUMP. Ma­ri­ka Jo­hans­son rå­ka­de va­ra i Åbo då kron­prin­ses­san Ma­ry var på be­sök. ”Hon var sti­lig och glad”.

BUKETT. Ju­li­an­na Thus­berg tyck­te det var bätt­re än hon trod­de att få se kron­prin­ses­san Ma­ry i verk­li­ga li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.