”Al­la äls­kar kron­prin­ses­san”

» Dansk hov­re­por­ter har följt kron­prin­ses­san i 14 år.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund

Den dans­ke jour­na­lis­ten Ul­rik Ar­ne Ul­rik­son från Kö­pen­hamn­s­tid­ning­en Bil­led-Bla­det har följt kron­prin­ses­san Ma­ry

än­då se­dan år 2004 då hon gif­te sig med Dan­marks kron­prins Fre­de­rik.

I Dan­mark är kron­prin­ses­san omått­ligt po­pu­lär, sä­ger Ul­rik­sen.

– Hon är myc­ket po­pu­lär och al­la äls­kar hen­ne. Hon gör ett gott jobb för kung­a­hu­set är en god re­pre­sen­tant för Dan­mark.

VID SI­NA BE­SÖK ut­om­lands ger kron­prin­ses­san sig ock­så tid att häl­sa på de lo­ka­la män­ni­skor­na, sä­ger Ul­rik­sen.

– Hon har en bra ut­strål­ning, hon är glad och tycker om att pra­ta med män­ni­skor. När hon var till Ja­pan be­sök­te hon ock­så ett varv, lik­som här i Åbo. Så­da­na be­sök bru­kar va­ra höjd­punk­ter­na för hen­ne.

Hur är det som jour­na­list att föl­ja hen­ne?

– Det är in­tres­sant. Man får re­sa runt värl­den och hon är väl­digt po­pu­lär över­allt. Ock­så bland oss jour­na­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.