Hög risk för älg­kol­li­sion i bör­jan av hös­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ATKUELLT. Fin­lands vilt­cen­tral var­nar för för­höjd risk för kroc­kar med äl­gar el­ler hjor­tar i sep­tem­ber och ok­to­ber.

Jakt­sä­song­en och brunst­ti­den gör att äl­gar­na rör på sig mer än van­ligt den här ti­den på hös­ten. Hjort­dju­ren sö­ker sig ock­så vi­da­re till si­na vin­ter­be­tes­om­rå­den.

En­ligt Fin­lands vilt­cen­tral lö­nar det sig att va­ra upp­märk­sam spe­ci­ellt i älg­var­nings­om­rå­den och sän­ka kör­has­tig­he­ter­na så att man hin­ner re­a­ge­ra i tid ifall en älg stör­tar ut på vägen. Hjort­dju­ren rör sig ak­tivt i syn­ner­het i gry­ning­en och skym­ning­en.

Du ska all­tid an­mä­la en hjort­djur­so­lyc­ka till nöd­cen­tra­len på te­le­fon­num­ret 112.

Ifall du an­vän­der dig av appen för 112 vet nöd­cen­tra­len den ex­ak­ta hän­del­se­plat­sen, vil­ket un­der­lät­tar rädd­nings­man­ska­pets ar­be­te, skri­ver Fin­lands vilt­cen­tral i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.