Sa­lin su­perb i mås­te­mat­chen i VM-kva­let

» Fin­lands bas­ket­lands­lag var nä­ra slar­va bort se­gern.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Se­basti­an Back­man SPT

BASKET. Fin­land har pre­cis vun­nit över Bosni­en-Her­ce­go­vi­na och Sa­su Sa­lin har gjort per­son­ligt po­äng­re­kord i lands­la­get. Än­då ska­kar Ma­la­ga­spe­la­ren på hu­vu­det i in­ter­vju­zo­nen.

OR­SA­KEN ÄR en­kel: Fin­land lek­te med el­den i den sista pe­ri­o­den mot grupp­jum­bon. De blå­vi­ta led­de med 21 po­äng när pe­ri­o­den bör­ja­de, men med en mi­nut kvar av mat­chen låg gäs­ter­na ba­ra tre po­äng bakom.

– Vi spe­la­de fan­tas­tisk basket i 30 mi­nu­ter och de sista tio stod vi på ba­ra och såg på. Då bar­kar det snabbt åt sko­gen, sä­ger Sa­lin.

Men det red­de ut sig till slut: Fin­land höll un­dan och vann med 85– 81. He­la Metro­a­re­nan i Es­bo drog en kol­lek­tiv suck av lätt­nad – hös­tens förs­ta och lät­tas­te hin­der i jak­ten på en VM-plats kla­ra­des av med darr på rib­ban.

– Vi fick väl en känsla av väl­be­hag då vi led­de så myc­ket. Vi bor­de ha gjort det snyg­ga­re – men vi vann i var­je fall, sä­ger Sa­lin.

IN­FÖR MAT­CHEN var pre­mis­ser­na enk­la: Fin­land var pis­kat att vin­na för att ha re­a­lis­tis­ka chan­ser att ta en VM-plats. Upp­dra­get för­svå­ra­des av att Lau­ri Mark­ka­nen valt att pri­o­ri­te­ra NBA-upp­ladd­ning­en fram­för lands­la­get. Ner­vo­si­te­ten i den näs­tan full­sat­ta hem­ma­hal­len var på­tag­lig.

I matchin­led­ning­en gick all­ting rätt. Su­ve­rä­na spel­för­de­la­ren Pet­te­ri Ko­po­nen var i sitt es­se, Sa­su Sa­lin nä­ta­de på lö­pan­de band och i för­sva­ret slets det ut­an någ­ra som helst kom­pro­mis­ser. Fin­land väx­la­de upp ti­digt och öka­de led­ning­en från 15– 14 till 31–14 i ett svep. Det hör­des in­te ett knyst från den ti­di­ga­re rätt hög-

Vi spe­la­de fan­tas­tisk basket i 30 mi­nu­ter och de sista tio stod vi på ba­ra och såg på.

Sa­su Sa­lin

ljud­da bor­t­aklac­ken.

Sal­ins be­ty­del­se för la­get går in­te att po­äng­te­ra nog, han har va­rit Fin­lands bäs­ta spe­la­re i kva­let. Ma- la­ga­spe­la­ren var – igen – to­talt su­ve­rän och sat­te in vik­ti­ga full­träf­far ur kne­pi­ga lä­gen. Kväl­lens sal­do blev he­la 27 po­äng. – Det var kul att spe­la då skot­ten träf­fa­de rätt, sä­ger Sa­lin.

IN­FÖR MAT­CHEN var det sto­ra frå­ge­teck­net hur Fin­land skul­le hands­kas med den hög­klas­si­ga NBA-li­ra­ren Ju­suf Nur­ki , som stod över de ti­di­ga­re mat­cher­na i VM-kva­let.

Det var svårt att mis­sa Nur­ki på pla­nen. Man står re­dan ut en del om man li­rar med num­mer 0 på ryg­gen – och än­nu mer om man är 213 cen­ti­me­ter lång och väger 130 ki­lo.

Men Nur­ki blev in­te ett så stort hot som be­fa­rat – in­led­nings­vis. Fin­land lyc­ka­des per­fekt i det de­fen­si­va job­bet mot bjäs­sen. Bosni­ern fick ing- et ut­rym­me fram­för kor­gen och var tyd­ligt fru­stre­rad över den tuf­fa be­hand­ling­en. Det var först i slu­tet av mat­chen som Nur­ki kom till sin rät­ta.

Fin­land fort­sät­ter kva­let bor­ta mot världs­la­get Frank­ri­ke, som ovän­tat för­lo­ra­de mot Bul­ga­ri­en med 68–74 på tors­dags­kväl­len. De blå­vi­ta fick drag­hjälp i VM-jak­ten av Tjec­ki­en, som vann över Fin­lands sto­ra kon­kur­rent Ryss­land med 80–78. Fin­land är just nu trea i grupp K, och har hand om den sista VM-plat­sen.

WIKIMEDIA COMMONS/TUOMAS VITIKAINEN

PER­SON­LIGT PO­ÄNG­RE­KORD. Sa­su Sa­lin, till hö­ger, gjor­de en pang­match mot Bosni­en-Her­ce­go­vi­na. Bil­den från Euro­bas­ket-tur­ne­ring­en 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.