Brand­män be­hövs även lo­kalt

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

EGENT­LI­GA FIN­LANDS RÄDDNINGSVERK an­sva­rar för rädd­nings­verk­sam­he­ten i land­ska­pet. Verk­sam­he­ten täc­ker 27 kom­mu­ner in­klu­si­ve skär­går­den. Verk­sam­hets­om­rå­det om­fat­tar cir­ka 20 000 kvadrat­kilo­me­ter, varav näs­tan hälf­ten är vat­ten­om­rå­de.

VID Egent­li­ga Fin­lands räddningsverk ar­be­tar cir­ka 600 per­so­ner med fast an­ställ­ning. Av des­sa är när­ma­re 300 brand­män och över 150 hel­tids­an­ställ­da in­om akut­vård. Dess­utom be­står per­so­na­len på rädd­nings­ver­ket av bland an­nat brand­in­spek­tö­rer och ad­mi­nist­ra­tiv per­so­nal.

I LAND­SKA­PET finns det nio brand­sta­tio­ner med dyg­net runt-be­red­skap och tre brand­sta­tio­ner med åt­ta tim­mars-be­red­skap. Dess­utom finns det ett nät­verk av ak­ti­va av­tals­brand­kå­rer, i vil­ket det in­går 67 fri­vil­li­ga brand­kå­rer. I Åbo­land har de fri­vil­li­ga brand­kå­rer­na en av­gö­ran­de be­ty­del­se för sä­ker­he­ten och är en stor trygg­hets­fak­tor.

PÅ GLESBYGDEN har av­tals­brand­kå­rer­na en livsvik­tig upp­gift, ef­tersom det är de som först ryc­ker ut el­ler lar­mas till en olycks­plats. De fri­vil­li­ga brand­kå­rer­na är hob­by­verk­sam­het, men det krävs myc­ket av dem som är med. Re­gel­bund­na öv­ning­ar, un­der­håll av ut­rust­ning och oli­ka tes­ter för sär­skil­da upp­drag. Det be­hövs ett ge­nu­int in­tres­se för verk­sam­he­ten, för att man ska sät­ta en stor del av sin fri­tid på brand­kårs­ak­ti­vi­te­ter.

DEN STO­RA FRÅGAN är hur man på glesbygden ska tryg­ga åter­väx­ten av fri­vil­li­ga brand­män, i en si­tu­a­tion där be­folk­ning­en mins­kar och ung­do­mar flyt­tar in till stä­der för att stu­de­ra el­ler job­ba. De är i al­las in­tres­se att tryg­ga verk­sam­he­ten i brand­kå­rer­na. Ut­an fri­vil­li­ga som sat­sar sin fri­tid och ibland ar­bets­tid på brand­kå­ren, skul­le li­vet på glesbygden va­ra be­tyd­ligt me­ra otryggt.

IN­OM FLE­RA brand­kå­rer ver­kar ock­så en grupp som skö­ter förs­ta re­spons verk­sam­het på fri­vil­lig ba­sis. Först re­spons grup­per­na kom­plet­te­rar den pre­hos­pi­ta­la akut­sjuk­vår­den, som sjuk­vårds­di­strik­ten an­sva­rar för. Det här är bra och i vis­sa fall av­gö­ran­de i glesbygden, där am­bu­lan­ser­na in­te all­tid är in­om räck­håll för att snabbt nå pa­ti­en­ter i be­hov av akut vård.

NÄS­TAN AL­LA fri­vil­li­ga brand­kå­rer har en ak­tiv ungdomsverksamhet och ut­bild­nings­sam­ar­be­te med and­ra kå­rer. Det är vik­tigt att ung­do­mar upp­munt­ras och loc­kas med i verk­sam­he­ten. Det har i vis­sa fall vi­sat sig att upp­dra­get som fri­vil­lig brand­man går i arv in­om fa­mil­jen, men för att tryg­ga åter­väx­ten be­hövs ock­så nya ung­do­mar som är ny­fik­na och in­tres­se­ra­de. För­u­tom ung­do­mar finns ock­så brand­kårs­da­mer och oli­ka se­nio­rak­ti­vi­te­ter. En bred verk­sam­het ger syn­lig­het i oli­ka sam­man­hang. Men för att loc­ka med nya kom­man­de brand­män, kun­de syn­lig­he­ten yt­ter­li­ga­re ut­ö­kas.

EN VÄL OR­GA­NI­SE­RAD verk­sam­het ger ock­så en bra möj­lig­het att loc­ka med nya brand­män. Fin­lands Svens­ka Brand- och Rädd­nings­för­bund är en riksom­fat­tan­de fin­lands­svensk pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion som sam­lar de oli­ka lokal­för­bun­den i en och sam­ma or­ga­ni­sa­tion. Även Åbo­lands Brand­kårs­för­bund är en med­lem. Den lo­ka­la aspek­ten kan in­te över­be­to­nas i sam­band med rädd­nings­verk­sam­het. Ju bätt­re man kän­ner till de lo­ka­la för­hål­lan­de­na, desto snab­ba­re kan man age­ra i oli­ka aku­ta si­tu­a­tio­ner. ÅBO­LANDS SKÄRGÅRD har långa av­stånd och vat­ten som bå­de för­e­nar och splitt­rar. Ut­an de fri­vil­li­gas in­sats, i oli­ka de­lar av re­gi­o­nen, kan man in­te upp­rätt­hål­la den be­red­skap som be­hövs. Det har ock­så vi­sat sig att de fri­vil­li­ga brand­män­nen ryc­ker snabbt ut, obe­ro­en­de av tid på dyg­net och att de har den kun­skap som be­hövs för att skö­ta si­na upp­gif­ter. När po­li­sens verk­sam­het, i oli­ka etap­per, sam­man­för­des till stör­re en­he­ter, tap­pa­de or­ga­ni­sa­tio­nen myc­ket lo­kal­kän­ne­dom och sak­kun­skap om spe­ci­el­la om­stän­dig­he­ter i skär­går­den. Trots oli­ka na­vi­ge­rings­verk­tyg, bå­de på land och till havs, kan verk­lig­he­ten er­bju­da på över­rask­ning­ar. När det är bråt­tom, är över­rask­ning­ar mind­re trev­li­ga och i värs­ta fall ödes­dig­ra.

UT­Ö­VER kun­ni­ga brand­män be­hövs ock­så lämp­lig, för skär­går­den an­pas­sad ut­rust­ning. Det är vik­tigt att det de re­gi­o­na­la rädd­nings­ver­ken, för Åbo och Åbo­land an­sva­rar Egent­li­ga Fin­lands räddningsverk, ga­ran­te­rar att de fri­vil­li­ga brand­kå­rer­na har tidsen­lig och än­da­måls­en­lig ut­rust­ning för året om verk­sam­het.

Den lo­ka­la aspek­ten kan in­te över­be­to­nas i sam­band med rädd­nings­verk­sam­het.

NÄR DE re­gi­o­na­la rädd­nings­ver­ken grun­da­des för cir­ka 15 år se­dan och upp­gif­ter­na över­för­des från kom­mu­ner­na till dem, var oron stor för hur det skul­le gå med den fri­vil­li­ga verk­sam­he­ten. Med fa­cit på hand om med 15 års er­fa­ren­he­ter kan man sä­ga att verk­sam­he­ten i dag fun­ge­rar bra. Här är det vik­tigt att kon­sta­te­ra att ut­an de fri­vil­li­ga brand­kå­rer­na, skul­le verk­sam­he­ten in­te fun­ge­ra, spe­ci­ellt in­te i skär­går­den och på lands­byg­den.

NU STÅR rädd­nings­ver­ken igen in­för en re­form. Re­for­men av rädd­nings­vä­sen­det ge­nom­förs som en del av land­skaps­re­for­men. I fort­sätt­ning­en ska 18 land­skap an­sva­ra för ord­nan­det av rädd­nings­vä­sen­det. I prak­ti­ken in­ne­bär det­ta att al­la 18 land­skap har eget räddningsverk från in­gång­en av 2021. Sta­ten ver­kar ha be­hov av att re­gel­bun­det ge­nom­fö­ra re­for­mer, hop­pas det in­te in­ver­kar på in­tres­set att bli brand­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.