Hög can­cer­siff­ra är ett sund­hets­tec­ken

» Fö­re­koms­ten av can­cer i de nor­dis­ka län­der­na är näs­tan dub­belt så hög som snit­tet för den eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­nen, vi­sar en ny rap­port från WHO.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Över 18 mil­jo­ner män­ni­skor upp­skat­tas in­sjuk­na i can­cer i år.

Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nens och Fö­ren­ta Na­tio­ner­nas sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion för att be­käm­pa can­cer, IARC, har kom­mit med nya siff­ror. En­ligt IARC:s upp­skatt­ning kom­mer näs­tan tio mil­jo­ner män­ni­skor att dö till följd av can­cer i år.

I Fin­land för­vän­tas 35 000 per­so­ner in­sjuk­na i can­cer i år.

De se­nas­te of­fi­ci­el­la siff­ror­na är från 2015. Då in­sjuk­na­de cir­ka 32 800 per­so­ner i can­cer. An­ta­let can­cer­sju­ka som dör i Fin­land vän­tas sti­ga från 12 000 till 14 400 mel­lan åren 2015 och 2025. Det be­ror främst på att be­folk­ning­en blir äld­re vil­ket i sin tur ökar fö­re­koms­ten av nya can­cer­fall.

AN­TA­LET som in­sjuk­nar i can­cer har stän­digt ökat i Fin­land och för­vän­tas ock­så att öka i fram­ti­den, sä­ger Jan­ne Pit­kä­ni­e­mi, sta­tistik­chef på Fin­lands can­cer­re­gis­ter.

En an­nan rap­port kom den­na vec­ka från Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO. En­ligt WHO låg fö­re­koms­ten av can­cer på fem pro­cent i de nor­dis­ka län­der­na år 2014, me­dan snit­tet för al­la län­der i rap­por­tens eu­ro­pe­is­ka re­gi­on var 2,4 pro­cent. Siff­ran är ett tec­ken på bra sjuk­vård och be­hand­ling, för­kla­rar svens­ka Can­cer­fon­den.

WHO:s siff­ror byg­ger näm­li­gen på pre­va­lens, det vill sä­ga hur många som di­a­gnosti­ce­rats med can­cer och som fort­fa­ran­de le­ver. Nor­den har en hög över­lev­nads­grad. An­led­ning­en till att så många över­le­ver i Nor­den är att can­cer of­ta upp­täcks ti­digt i sam­band med scre­e­ning och att vård kan sät­tas in på ett ti­digt sta­di­um.

5 pro­cent av be­folk­ning­en i de nor­dis­ka län­der­na lev­de el­ler ha­de levt med can­cer 2014.

Siff­ran för in­vå­nar­na i de ti­di­ga­re sov­jetre­pu­bli­ker­na som in­går i Obe­ro­en­de sta­ters sam­väl­de (OSS) var 1,8 pro­cent.

Siff­ran för de 53 län­der som i rap­por­ten räk­nas till Eu­ro­pa­re­gi­o­nen var 2,4 pro­cent, 50 pro­cent fler än år 2000.

An­ta­let in­sjuk­na­de i liv­mo­der­halscan­cer mins­kar sak­ta in­om EU sam­ti­digt som det ökar in­om OSS.

Nya bröst­can­cer­fall i Nor­den öka­de med 175 fall per 100 000 kvin­nor mel­lan åren 2000 och 2014.

För he­la Eu­ro­pa­re­gi­o­nen öka­de bröst­can­cer med 100 nya fall per 100 000 kvin­nor.

I Frank­ri­ke öka­de an­ta­let fall av can­cer i luft­stru­pe, luft­rör och lung­or med näs­tan 50 pro­cent mel­lan år 2000 och 2015, myc­ket snab­ba­re än de 11 pro­cent som sam­ma can­cer­ty­per ökat i res­ten av EU.

Käl­la: WHO

En­ligt WHO låg fö­re­koms­ten av can­cer på fem pro­cent i de nor­dis­ka län­der­na år 2014, me­dan snit­tet för al­la län­der i rap­por­tens eu­ro­pe­is­ka re­gi­on var 2,4 pro­cent. Siff­ran för Nor­den är ett tec­ken på bra sjuk­vård och be­hand­ling.

SPT

BRA CANCERVÅRD I NOR­DEN. Att an­ta­let som le­ver med sjuk­do­men can­cer i Nor­den är hög­re än an­nan­stans är ett kvit­to på att vår­den är god. En can­cer­di­a­gnos be­hö­ver långt ifrån va­ra en döds­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.