Iho ng

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­lax@au­me­dia.fi

överskuld­sät­ta sta­den. ring­ar skjuts fram. Till ex­em­pel om pro­gno­ser vi­sar att in­ve­ste­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fik el­ler tra­fik­le­der in­te är nöd­vän­di­ga just nu skju­ter man fram dem någ­ra år. Det sam­ma gäl­ler ser­vice­nä­tet, till ex­em­pel sko­lor­na. Om vi byg­ger en ny sko­la mås­te vi se till att an­vän­dar­gra­den är hög. En ef­fek­ti­vi­tets­mä­ta­re kan va­ra kvadrat­me­ter per elev. Vi kan in­te byg­ga väg­gar om vi in­te har ele­ver att pla­ce­ra mel­lan dem. Det skul­le ba­ra in­ne­bä­ra att de fas­ta ut­gif­ter­na öka­de i onö­dan. Jag tror att de fles­ta är en­se om att det är bätt­re att in­ve­ste­ra i bra ut­bild­ning än i skol­väg­gar.

LAI­HO SÄ­GER att när sko­lor byggs så ska det va­ra re­sul­ta­tet av en läng­re trend. Om man un­der ett år fler sko­le­le­ver än be­räk­nat är det ing­en ka­ta­strof.

– Ut­veck­ling­ens takt över­skat­tas of­ta. Det är den sto­ra ut­ma­ning­en. Hur ska det här be­ak­tas i po­li­ti­ken i Åbo?

– Frågan är: När re­a­li­se­ras be­ho­ven? In­ve­ste­ring­ar­na ska slås ut på en tids­lin­je som sträc­ker sig fram till 2029. Om in­ve­ste­ring­ar­nas in­te be­hövs kan de skju­tas fram.

LAI­HO SÄ­GER att han un­der si­na åt­ta år vid Åbo stad har go­da er­fa­ren­he­ter av sam­ar­be­tet med be­sluts­fat­tar­na.

Hans upp­fatt­ning är att per­so­ner i an­svars­po­si­tio­ner vill ut­veck­la sta­den och där­för ock­så för­stå de eko­no­mis­ka fak­to­rer och den hel­het som är av be­ty­del­se.

Upp­le­ver du att du haft makt att på­ver­ka be­slu­ten?

– Jag upp­le­ver att be­sluts­fat­tar­na lyss­nar på vad led­ning­en sä­ger så på så sätt har mitt bud­skap på­ver­kat be­sluts­fat­tan­det.

VIL­KET RÅD ger du till din ef­ter­trä­da­re?

– Kom­mu­ni­ce­ra med po­li­ti­ker­na. Ge dig tid att sam­ta­la och för­sök tyd­ligt fö­ra fram bud­ska­pet att vi in­te kan skuld­sät­ta oss hur myc­ket som helst.

DAN LO­LAX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.