FÖRENINGSPUFFAR

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

För­e­ning­en Folk­häl­san i Åbo

Ons­da­gen den 19.9 kl. 17.30 star­tar Lek&Skojklub­ben för barn i ål­dern 4–6 år. Un­der hös­ten blir det lek, sa­gor och pys­sel var­je ons­dag i Folk­häl­sans Kvar­ters­klubb, Hen­riks­ga­tan 9. Väl­kom­men med, frå­gor och an­mäl­ning­ar till gea_­fi@su­o­mi24.fi. Verk­sam­he­ten ord­nas i sam­ar­be­te med SFV.

Mis­sions­kret­sen

På mån­dag den 17.9 kl. 14 star­tar Åbo svens­ka för­sam­lings mis­sions­krets sin höst­ter­min. Mis­sions­kret­sen sam­las varan­nan mån­dag i Au­re­li­as (Au­rag. 18) tred­je vå­ning och leds av kyr­ko­her­de Mia Bäck. Un­der träf­far­na fi­rar man an­dakt, dric­ker kaf­fe, lä­ser rund­brev från mis­sio­nä­rer och sam­ta­lar om ak­tu­el­la mis­sionfrå­gor. Nya med­lem­mar är hjärt­ligt väl­kom­na med!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.