Han bygg­de sin egen ubåt – som blev hans öde

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Det är bra när ett äk­ten­skap fun­ge­rar som det skall. Så var det in­te i vår Pro­fils fall. Hans för­äld­rar tänk­te skil­jas.

Vår Pro­fil var ba­ra sex år gam­mal. Vi kan kal­la ho­nom för Rocky. Han ha­de tre äld­re brö­der, som egent­li­gen ba­ra var hans halv­brö­der.

För­äld­rar­na brå­ka­de jämt. Rockys pap­pa het­te Carl. Han var en stö­kig per­son som slog sin fru och vår Pro­fils tre brö­der.

Men vår Pro­fil blev ald­rig sla­gen. Han var pap­pans fa­vo­rit och fick en sär­be­hand­ling.

Nu stod skils­mäs­san för dör­ren. Rocky upp­ma­na­des att väl­ja. Vil­le han bo kvar hem­ma hos sin mam­ma el­ler flyt­ta med sin pap­pa? Vår Pro­fil val­de att flyt­ta med pap­pan. Hans mam­ma och de tre brö­der­na blev kvar i hem­met. Dem fick han se­dan ba­ra träf­fa en gång om året.

Pap­pa Carl var en myc­ket spe­ci­ell män­ni­ska. Han var 66 år gam­mal! I sko­lan blev Rocky där­för ”poj­ken med den gam­la pap­pan”.

Carl lev­de i det för­flut­na. Han dröm­de sig gär­na till­ba­ka till ti­den för det and­ra världs­kri­get. Vi­da­re var han ock­så han myc­ket in­tres­se­rad av ra­ke­ter och rymd­fart.

Allt det här led­de till att Rocky fick en klu­ven in­ställ­ning till sin pap­pa. Å den ena si­dan var pap­pan en be­svär­lig män­ni­ska. Å den and­ra var det ju hans pap­pa som tog hand om ho­nom.

Vi vet in­te sär­skilt myc­ket om vår Pro­fils skol­gång. Den blev sä­kert rätt nor­mal. Dä­re­mot fick han ett myc­ket spe­ci­ellt fri­tids­in­tres­se. Lik­som sin far blev han in­tres­se­rad av ra­ke­ter.

Men me­dan fa­dern ba­ra dröm­de om ra­ke­ter, skred Rocky till hand­ling och bör­ja­de att byg­ga dem. Pap­pa Carl hjälp­te ho­nom med att kö­pa de ke­mi­ka­li­er han be­höv­de. Som en bi­pro­dukt till sin hob­by till­ver­ka­de vår Pro­fil ock­så fyr­ver­ke­ri­pjä­ser som han sål­de till si­na kam­ra­ter.

När vår Pro­fil var 17 år gam­mal dog hans pap­pa. Då blev Rocky tvung­en att kla­ra sig själv. Det blev en svår tid. Stu­di­er­na kom i kläm. Men in­tres­set för ra­ke­ter och tek­nis­ka pro­duk­ter fort­sat­te att växa.

Det finns en miss­upp­fatt­ning om att vår Pro­fil skul­le ha ut­bil­dat sig till in­gen­jör. Men det stäm­mer in­te. Han har ald­rig av­lagt nå­gon ex­a­men, ut­an ba­ra gått så­da­na kur­ser som in­tres­se­rat ho­nom.

Men han har full­följt en del av si­na dröm­mar – i var fall då det gäl­ler ra­ke­ter. Han har näm­li­gen byggt en rik­tig ra­ket. Den fick nam­net He­a­t1X och var över 9 me­ter hög!

Vår Pro­fil bygg­de den till­sam­mans med en kam­rat. År 2011 blev det dags att tes­ta den. Då forsla­des den först bort till Nexö och se­dan vi­da­re ut till start­platt­for­men ”Sput­nik”, som låg i ha­vet.

I top­pen på He­at1-X satt son­den ”Tycho Bra­he”. He­la ra­ke­ten väg­de 1,5 ton. Star­ten lyc­ka­des. Ra­ke­ten nåd­de 2,8 km höjd, in­nan den föll till­ba­ka ner mot jor­den.

År 2011 var ett bra år för Rocky ock­så på ett an­nat sätt. Då gif­te han sig. Han fick en söt, blond fru som var 13 år yng­re än han själv. Det finns ett foto av dem som ny­gif­ta, där de ser myc­ket lyck­li­ga ut.

Vår Pro­fils fru ar­be­ta­de in­om film­bran­schen. Han fort­sat­te med si­na upp­fin­ning­ar. Då och då ställ­de hans fru upp och hjälp­te ho­nom.

Men det blev ald­rig nå­got rik­tigt lyck­ligt äk­ten­skap. Det var kanske mest Rockys fel. Of­ta bod­de de på skil­da håll. De fick ald­rig någ­ra barn till­sam­mans. Tack var si­na ra­ke­ter ha­de Rocky bli­vit en känd per­son. Många kvin­nor svär­ma­de runt ho­nom och han ha­de svårt att sä­ga nej. För si­na vän­ner för­kla­ra­de han att han och hans fru lev­de i ”ett fritt för­hål­lan­de”.

Vår Pro­fils verk­ligt sto­ra dröm var att få fly­ga ut i rym­den. Där­för bygg­de han en mänsk­lig cent­ri­fug till­sam­mans med en kam­rat. Den be­stod av en stol, som satt på en lång arm och drevs av ra­ket­bräns­le.

Rocky kla­ra­de av 7 g in­nan han svim­ma­de.

För­u­tom rym­den ha­de vår Pro­fil ett an­nat stort in­tres­se. Det var dyk­ning och un­der­vat­ten­sä­ven­tyr. Med hjälp av spon­so­rer bygg­de han en egen ubåt! Den var 18 me­ter lång, väg­de 32 ton och döp­tes till UC3 Nau­ti­lus. När den sjö­sat­tes 2008 var den värl­dens störs­ta hem­ma­bygg­da ubåt.

Nu är han dömd för mord. Hans fru har läm­nat ho­nom. Hans vän­ner har bli­vit be­stör­ta. Hans bror Ben­ny har trätt fram och ta­git av­stånd från ho­nom. Han kom­mer sä­kert ald­rig att få fly­ga ut i rym­den.

Vem är han?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.