Spel­bran­schen 2017

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

År 2017 mins­ka­de om­sätt­ning­en på den fin­länds­ka spel­in­du­strin från 2,5 mil­jar­der till 2,36 mil­jar­der eu­ro.

I Fin­land job­ba­de cir­ka 2 800 per­so­ner in­om spel­in­du­strin.

Fin­land ha­de 250 ak­ti­va spel­fö­re­tag jäm­fört med 287 spel­fö­re­tag i Sve­ri­ge.

De fin­länds­ka spel­fö­re­ta­gen Next Ga­mes, Re­me­dy Entertainment, Ni­tro Ga­mes och Ro­vio gick in på bör­sen 2017.

Käl­la: Neo­ga­mes och Da­ta­spels­bran­schen.

dock va­ra vik­tigt att vi får nya upp­starts­fö­re­tag med igen. Fin­land har in­te råd att stag­ne­ra. Fin­länds­ka små- och me­del­sto­ra spel­fö­re­tag mås­te bli mo­di­ga­re och vå­ga ut­ma­na de sto­ra fö­re­ta­gen, sä­ger Hil­tunen.

för­änd­ring­en från Ro­vi­os stor­hets­tid är att af­färsmo­del­len har för­änd­rats. I dag är det gratis att spe­la de fles­ta spel, men det kos­tar att lå­sa upp oli­ka sa­ker in­u­ti spe­len. Man lå­ser upp sa­ker ge­nom att be­ta­la, vän­ta el­ler spe­la.

Per Ström­bäck, ta­les­per­son för Da­ta­spels­bran­schen i Sve­ri­ge, an­ser att det är en ge­ne­rös af­färsmo­dell. En­ligt ho­nom är gra­tis­mo­del­len en mot­rö­rel­se till över­vak­nings­e­ko­no­mi där du be­ta­lar med din per­son­li­ga in­for­ma­tion.

–Free-to-play är ett be­vis på att det finns and­ra sätt att tjä­na peng­ar på än ge­nom att säl­ja per­son­lig in­for­ma­tion till en tred­je­part. Men sam­ti­digt in­ne­bär det att mind­re fö­re­tag har svårt att kom­ma in på mark­na­den. Det är tek­niskt myc­ket svå­ra­re att ha hand om för­sälj­ning in­ne i spe­len än att säl­ja spel som en en­gångs­sum­ma, sä­ger han.

En­ligt Ström­bäck är spel­in­du­strin en väx­an­de in­du­stri med myc­ket po­ten­ti­al.

– Fin­land, Sve­ri­ge, Ka­na­da, USA, Storbritannien, Ja­pan och Ko­rea är världs­le­dan­de in­om da­ta­spel. För att bli stor in­om spel­in­du­strin be­hö­ver man ha en eko­no­mi som tillå­ter fö­re­ta­gan­de, ytt­ran­de­fri­het så att in­te sta­ten be­stäm­mer vad man gör för spel, god ut­bild­ning, bred­band, till­gång till in­ter­na­tio­nel­la flyg­plat­ser och att man är del av det glo­ba­la eko­no­mis­ka sy­ste­met, sä­ger Ström­bäck.

pro­fes­sor i in­no­va­tion, de­sign och le­dar­skap vid Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Dan­mark, har hål­lit ett öga på spel­in­du­strin än­da se­dan han skrev en bok om in­du­strin för drygt tio år se­dan.

– Det som Ro­vio och Su­per­cell gjor­de var att sam­la den ener­gi som fanns bland spel­till­ver­ka­re. De vi­sa­de att man i Fin­land kun­de ska­pa spel som får in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het och som drar in peng­ar, sä­ger Rehn.

–Det enk­la sva­ret är att det för­stås in­te ska­dar. Men jag tycker in­te att vi ska va­ra ela­ka med Ro­vio. Det är lätt att pe­ka fing­er, men Ro­vio är fort­fa­ran­de i dag ett fun­ge­ran­de fö­re­tag. I ef­ter­tan­kens kran­ka blek­het kan man pe­ka på sa­ker som Ro­vio kun­de ha gjort an­norlun­da. Det är kanske in­te det frä­schas­te fö­re­ta­get i dag.

– Mo­bil­spels­bran­schen är fort­fa­ran­de en bransch där man kan gö­ra grova peng­ar. Men det är en näs­tan skratt­re­tan­de kon­kur­rens­ut­satt bransch. En stör­re ska­ra fö­re­tag täv­lar om spe­la­re som har allt stör­re ut­bud att väl­ja mel­lan. Mark­nads­fö­rings­kost­na­der­na hål­ler där­för på att gå i sky­ar­na. Idén om att mo­bil­spels­bran­schen är en guld­gru­va där vem som helst med en lap­top och li­te gott hu­mör kan gå in och tjä­na stor­ko­van är en myt. Se­dan finns det för­stås un­dan­tag såsom Flap­py bird.

–Det är in­te ba­ra det att det är sam- ma ku­lor som skjuts, det är sam­ma tre-i-rad-spel, det är sam­ma bonus­sy­stem och sam­ma af­färsmo­dell, sä­ger Alf Rehn.

–Men då och då dy­ker det upp nå­got spel som är ori­gi­nellt och fång­ar vå­ra hjär­tan. Just nu är Fort­ni­te ett jät­te­bra ex­em­pel på ett spel som är in­no­va­tivt i sin af­färsmo­dell. I Fort­ni­te kan du in­te kö­pa dig bätt­re. Du kan ba­ra kö­pa sa­ker som ser coo­la ut. Det är bå­de in­no­va­tivt och här­ligt, sä­ger Rehn.

SÖREN JONSSON

FÅR BE­TALT FÖR ATT SPE­LA. Son­ja Skoglund job­bar med att spe­la ja­pans­ka mo­bil­spel. Ut­veck­lings­po­ten­ti­a­len i branschen är enorm. Det går bra för ett an­tal fin­länds­ka me­del­sto­ra fö­re­tag - nu be­hövs nya, hung­ri­ga upp­start­fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.