20-åring grun­dar fö­re­tag

» Bygg­fir­mor­na i Pargas har fått ett till­skott. Emil Sjö­ström, 20, grun­dar eget.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Ku­u­sisto

Ef­ter ett par års an­ställ­ning på bygg­nads­fir­man Nal­le & Has­se i Pargas kän­ner sig Emil Sjö­ström, som snart fyl­ler 21, mo­gen att grun­da eget fö­re­tag.

– Egent­li­gen gick det väl li­te snab­ba­re än pla­ne­rat. Jag har länge tänkt att jag nå­gon gång ska ha ett eget fö­re­tag, men när jag be­stäm­de mig gick det fort. Jag fick upp­drag så att jag ha­de jobb från förs­ta da­gen.

SJÄLVAFIRMANAMNET var det än­då in­te all­de­les en­kelt att ska­pa. Han har sänt in tre and­ra för­slag till Pa­tent- och re­gis­ter­sty­rel­sen, in­nan de god­kän­de hans ES-Sup­port Ab.

– De ti­di­ga­re har fått back för att nam­net lik­nar nå­gon an­nat fö­re­tag, men att min pap­pas fö­re­tag he­ter K-Sup­port ver­ka­de in­te stö­ra, sä­ger Emil Sjö­ström.

PAP­PAN SOM job­bar ”med me­tall­rit­ning­ar” och Emil trivs ock­så till­sam­mans i snic­ke­ri­et i an­slut­ning till hem­met, och här har Emils in­tres­se för byg­gan­de fått fart.

– Jag har all­tid tyckt om att gre­ja

och byg­ga, som barn var det få­gel­hol­kar och ko­jor, sen blev pro­jek­ten stör­re.

– Att det blev hus­byg­gar­lin­jen vid Ax­x­ell kän­des gans­ka själv­klart, att lä­sa och plug­ga är in­te min grej. Byg­gan­det trivs jag med, det är va­ri­e­ran­de.

SOM AN­STÄLLD

har Emil Sjö­ström job­bat med hus­grun­der, kak­lan­de av bad­rum, köks­re­no­ve­ring­ar, in­om­husmål­ning, med me­ra.

– Det hän­der nå­got nytt he­la ti­den. Min förs­ta eg­na upp­drags­gi­va­re var re­stau­rang­en Naf­fu i Na­gu där jag har iso­le­rat ett för­råd som finns ute. Jag ska fort­sät­ta med ter­ras­s­jobb och har ock­så föl­jan­de jobb in­bo­kat.

Att det är hög­kon­junk­tur in­om byg­gan­det i lan­det har in­te gått Emil Sjö­ström för­bi – och det kan han som egen fö­re­ta­ga­re ba­ra gläd­jas över.

JAN-OLE EDBERG

UNG FÖ­RE­TA­GA­RE. Emil Sjö­ström i Pargas är från och med oktober egen fö­re­ta­ga­re. I hem­masnic­ke­ri­et trivs

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.