Kri­ti­se­rad för­fat­ta­re påKom­bi

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

I kväll drar Tho­mas Erik­son, in­bju­den av med­bor­garin­sti­tu­tet, fullt hus. Sam­ti­digt kri­ti­se­ras hans bäst­säl­ja­re.

Ei­vor Lind­gård i Pargas var på väg till Sar­lins­ka sko­lan och Tho­mas Eriksons föreläsning, men dis­kus­sio­ner på so­ci­a­la me­di­er fick hen­ne att ång­ra bil­jett­kö­pet.

När du än­nu tänk­te att du skul­le gå på föreläsningen, vad fö­re­ställ­de du dig att den skul­le hand­la om?

– Många be­kan­ta ha­de läst bo­ken och så dök föreläsningen upp på Kombis si­da. Jag tänk­te in­te me- ra på sa­ken, ha­de en le­dig kväll och så vi­da­re. Jag tänk­te in­te så him­la kri­tiskt, ibland gör man im­puls­köp lik­som.

VAD FICK DIG att änd­ra dig?

– Jag rå­ka­de lä­sa en ar­ti­kel i ”Ma­ga­si­net Fil­ter” och fick li­te an­nat per­spek­tiv på he­la ”Idi­ot”-kon­cep­tet. Jag såg bil­den av en sli­pad, li­te över­läg­sen fö­re­lä­sa­re och as­so­ci­e­ra­de till pre­di­kan­ter och al­le­han­da gu­ru­er som egent­li­gen in­te har nå­got him­lastor­man­de nytt att kom­ma med. Jag har job­bat in­om spe­ci­alomsor­gen he­la mitt liv och sett des­sa tren­der kom­ma och gå – det finns så många ”re­vo­lu­tio­ne­ran­de” sätt att ka­te­go­ri­se­ra folk. Det var in­te rik­tigt det jag vil­le hö­ra. Jag bor­de kans­ke ha läst bo­ken. TYC­KER DU att med­bor­garin­sti­tu­tet Kom­bi fa­rit med miss­vi­san­de re­klam?

– Ab­so­lut in­te. Jag tror in­te att föreläsningen och dess in­ne­håll är skad­lig på nå­got sätt, så­vi­da man in­te går in för att på all­var de­la in folk i grö­na, blåa, gu­la och rö­da. Om folk tyc­ker det är kul så okej, men jag tap­pa­de ba­ra in­tres­set. Men jag vill de­fi­ni­tivt in­te hind­ra nå­gon an­nan från att gå.

TÄNK­TE OM.Ei­vor Lind­gård sä­ger att hon har sett många tren­der kom­ma och gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.