Nu­styrs bygg­lov till­nä­tet

» En ut­bild­nings­dag för pla­ne­ra­re och and­ra med in­tres­se för byg­gan­de ord­nas i Pargas. Det hand­lar om nya be­stäm­mel­ser, och pro­gram­met med vil­ket lo­van­sök­ning­ar görs elektro­niskt.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Ku­u­sisto 050 4002352/an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Pargas stad ord­nar en ut­bild­ning där ett mål är att få fler pla­ne­ra­re att gö­ra bygg­lov­san­sö­kan på nä­tet.

Pargas hör­de till de na­tio­nel­la pi­lot­kom­mu­ner­na då tjäns­ten Lu­pa­pis­te togs ibruk, en sajt där bygg­nads­lov­san­sök­ning­ar in­läm­nas elektro­niskt. Nu­me­ra görs många an­sök­ning­ar elektro­niskt, men fler kun­de de bli. Bland an­nat där­för ord­nas en ut­bild­ning­dag för bygg­nads­pla­ne­ra­re i no­vem­ber.

– Om vi näs­ta år kun­de kom­ma upp till att hälf­ten av bygg­lov­san­sök­ning­ar­na kom­mer in via Lu­pa­pis­te skul­le det va­ra bra. Till ex­em­pel Ki­mi­to­öns pla­ne­ra­re har kört för­bi vå­ra, sä­ger bygg­nads­in­spek­tör Ken­neth Ko­ski­nen, där är pro­cen­ten som an­vän­der Lu­pa­pis­te hög­re än hos oss i Pargas.

PLA­NE­RA­RE FRÅN KIMITOÖN, li­ka­väl som från and­ra kom­mu­ner, är väl­kom­na till den två­språ­ki­ga ut­bild­nings­da­gen, då Lu­pa­pis­tes egen per­so­nal kom­mer till Pargas.

Da­gen är egent­li­gen öp­pen för vem som helst med in­tres­se för byg­gan­de, man mås­te in­te va­ra pla­ne­ra­re el­ler kon­sult. Ock­så pri­vat­per­so­ner kan an­vän­da tjäns­ten och läm­na in sin bygg­nads­lo­van­sö­kan på nä­tet.

– Man log­gar in med bank­ko­der och ska­par sig ett an­vän­dar­namn, för­kla­rar Ko­ski­nen. Det finns många för­de­lar med pro­gram­met jäm­fört med att gö­ra an­sö­kan till pap­pers, men såsom med många pro­gram­va­ror fanns det pro­blem i bör­jan, och där­för har vi in­te ve­lat gö­ra så myc­ket pr för det in­nan det bör­ja­de fun­ge­ra bätt­re.

MEN NU ÄR man där. I ut­bild­nings­da­gen be­rät­tar Lu­pa­pis­tes Pau­la Vahto­la om många egen­ska­per med pro­gram­met; kart­funk­tio­ner, hur pla­ner och bi­la­gor läm­nas in, ar­bets­le­da­rä­ren­den med me­ra.

Lu­pa­pis­te upp­rätt­hålls av Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et och saj­ten är full­stän- digt två­språ­kig, även om dess namn är på fins­ka.

För­mid­da­gen av ut­bild­nings­da­gen äg­nas åt den för­ny­a­de bygg­nads­be­stäm­mel­se­sam­ling­en, som änd­ra­des vid se­nas­te års­skif­te.

– En ut­bil­da­re spe­ci­a­li­se­rad på vvs­frå­gor kom­mer hit och ger en hel del mat­nyt­tig in­for­ma­tion till ent­re­pre­nö­rer, pla­ne­ra­re och bygg­nads­ö­ver­va­ka­re, sä­ger vat­ten­tjänst­ver­kets Mar­ko Ru­si.

Det är ut­bil­da­ren Samu­li Kön­kö

från det na­tio­nel­la vvs-för­bun­det Sul­vi som är på väg till Pargas.

● An­mäl­ning­ar och för­fråg­ning­ar (kurs­av­gift upp­bärs) an­gå­en­de ut­bild­nings­da­gen den 7 no­vem­ber sker via epost­a­dres­sen bygg­nads­till­syn@ pargas.fi

Om vi näs­ta år kun­de kom­ma upp till att hälf­ten av bygg­lov­san­sök­ning­ar­na kom­mer in via Lu­pa­pis­te skul­le det va­ra bra. Till ex­em­pel Ki­mi­to­öns pla­ne­ra­re har kört för­bi vå­ra Ken­neth Ko­ski­nen

ORD­NAR UT­BILD­NINGS­DAG. Mar­ko Ru­si (t.v.) från Pargas stads vat­ten­tjäns­ter och bygg­nads­in­spek­tör Ken­neth Ko­ski­nen hop­pas många pla­ne­ra­re kom­mer på en­dags­kur­sen med na­tio­nel­la ex­per­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.