Be­kant krö­ga­re icent­ret

Fas­tig­hets ab Sun­nan har in­gått ett fem år långt kon­trakt med fö­re­ta­get Ce­sa ab som ock­så sköt­te ham­nen och ho­tel­let i som­ras.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Ra­mi Lu­o­to har fått för­ny­at för­tro­en­de för att dri­va tu­ris­m­verk­sam­he­ten i skär­gårds­cent­ret.

Fö­re­ta­get Ce­sa ab fort­sät­ter skö­ta re­stau­rang­en, ho­tel­let, gäst­ham­nen och bräns­lesta­tio­nen vid Skär­gårds­cent­rum Korpoström. Fas­tig­hets ab Sun­nan och fö­re­ta­ga­ren Ra­mi Lu­o­to un­der­teck­na­de hy­res­av­ta­let i går.

Hy­res­av­ta­let gäl­ler till 31.12.2023. Av­ta­let in­ne­hål­ler en öm­se­si­dig vil­je­för­kla­ring om att ver­ka för ökad ak­ti­vi­tet i he­la Skär­gårds­cent­rum Korpoström un­der låg­sä­song.

LU­O­TO SER fram emot en tid med myc­ket ar­be­te.

– Jag vet in­te rik­tigt vad jag gett mig in på, men nog är det av nå­gon slags kär­lek till bran­schen.

Han har in­te läng­re någ­ra and­ra re­stau­rang­er i skär­går­den och kan där­för nu till ful­lo kon­cen­tre­ra sig på att ut­veck­la Skär­gårds­cent­rum Korpoström och den ser­vice som hör till cent­ret: ho­tel­let, gäst­ham­nen och re­stau­rang­en.

LUOTOS STYR­KA lig­ger främst i hans er­fa­ren­het från re­stau­rang­bran­schen från ti­den då han bland an­nat drev re­stau­rang Byst­rand, Strandcafé­et och Re­stau­rang Bif­fi i Na­gu.

I som­ras lär­de han sig ock­så me­ra om hur man dri­ver ett ho­tell och en gäst­hamn.

Den sto­ra ut­ma­ning­en blir nu att hit­ta ett kon­cept som loc­kar be­sö­ka­re till Korpoström ock­så då höst­lö­ven har fal­lit och snön lig­ger i dri­vor vid hus­knu­tar­na.

Nå­gon pro­gram­för­kla­ring kan Lu­o­to in­te ge i det här ske­det. Men han upp­re­par det väl­kän­da mant­rat: utan sam­ar­be­te kom­mer vi ing­en vart. – NYCKELN TILL fram­gång är sam­ar­be­te. Utan sam­ar­be­te mel­lan al­la skär­gårds­fö­re­ta­ga­re i re­gi­o­nen lyc­kas det in­te.

– Till en bör­jan ska jag kart­läg­ga vad de and­ra fö­re­ta­gar­na har att er­bju­da och ock­så se på hur man kan stär­ka mark­nads­fö­ring­en av Korpoström som kon­fe­rens- och mö­tes- plats för fö­re­tag.

För att loc­ka fle­ra fa­mil­je­be­sö­ka­re till ho­tel­let pla­ne­rar Lu­o­to att byg­ga om ett par rum till stör­re fa­mil­je­rum. I dag finns det 16 rum för två per­so­ner i ho­tel­let.

ÅU-FO­TO

SKÄR­GÅRDS­CENT­RUM KORPOSTRÖM. Tu­ris­m­verk­sam­he­ten fort­sät­ter i sam­ma re­gi som i som­ras. Fö­re­ta­get Ce­sa ab skö­ter gäst­ham­nen, ho­tel­let och re­stau­rang­en.

FORT­SÄT­TER I KORPOSTRÖM. Ra­mi Lu­o­to tror på sam­ar­be­te mel­lan skär­går­dens tu­ris­mak­tö­rer. Utan sam­ar­be­te kom­mer vi ing­et vart, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.