Pu­o­li­mat­ka an­ser att Åbo stads krav är obe­grip­ligt

» Hus­bo­la­get ska i vår be­ta­la tju­go­tu­sen eu­ro, om ing­et har re­pa­re­rats till dess.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ste­fan Holmström 040–5000873/ ste­fan.holmstrom@au­me­dia.fi

Åbo stads bygg­nads- och till­syns­nämnd be­slu­ta­de i au­gusti om stränga åt­gär­der mot hus­bo­la­get på Kas­kis­ga­tan 3.

Då det gäl­ler fas­tig­he­tens gårds­bygg­nad bör yt­ter­väg­gar och föns­ter re­pa­re­ras. Fa­sa­den bör må­las, soc­keln och ta­ket re­pa­re­ras. Hu­sets in­te­ri­ör och el­in­stal­la­tio­ner ska istånd­sät­tas. Fa­sad och yt­ter­väg­gar på den för­ra dag­hems­bygg­na­den, på fas­tig­he­tens ga­tu­si­da, mås­te re­pa­re­ras, li­kaså plåt­ta­ket och luft­ka­na­ler­na.

Det be­rör­da hus­bo­la­gets bo­lags­stäm­ma har be­hand­lat nämn­dens be­slut, sä­ger Rai­mo Pu­o­li­mat­ka.

– Det känns otro­ligt att sta­den skic­kar oss ett be­slut som känns helt obe­grip­ligt.

Pu­o­li­mat­ka är sty­rel­se­le­da­mot i fö­re­ta­get Su­o­men ta­lokaup­pa, som i sin tur är ma­jo­ri­tets­ä­ga­re i hus­bo­la­get Asun­to Oy Kas­ken­ka­tu 3.

BYGG­NADS-OCH till­syns­nämn­dens krav är kopp­lat till hot om lö­pan­de vi­te: Om re­pa­ra­tio­ner­na in­te sker fö­re den 1 maj 2019 ska hus­bo­la­get be­ta­la 20000 eu­ro i vi­te – och där­ef­ter yt­ter­li­ga­re 2000 eu­ro var­je där- på föl­jan­de må­nad.

– Al­la ak­tieä­ga­re var på plats på bo­lags­stäm­man, som be­slu­ta­de att be Åbo stad om en re­do­gö­rel­se för allt det som nämn­dens be­slut grun­dar sig på. När den kom­mer, får vi kol­la lä­get.

Pu­o­li­mat­ka an­ser att ho­tet om vi­te in­te är be­rät­ti­gat.

I vint­ras sy­na­de Åbo stad tre av lä­gen­he­ter­na i bygg­na­den på går­den. I in­spek­tions­pro­to­kol­let lista­des brist­fäl­li­ga el­in­stal­la­tio­ner, läc­kan­de tak och rö­tan­grip­na kon­struk­tio­ner. Hu­sens fa­sa­der kon­sta­te­ra­des ock­så för­fu­la om­giv­ning­en.

TRÄHUSETS SKICK har va­rit en lång­kö­ra­re. I som­ras sa­de Åbo stads till­syns­di­rek­tör Le­e­na Sal­me­lai­nen att sta­dens ju­ris­ter haft så myc­ket jobb att de tving­ats pri­o­ri­te­ra and­ra upp­drag.

Hu­sen i Kas­kis­bac­ken är en­ligt sta­den bygg­da på 1800-ta­let – Pu­o­li­mat­ka sä­ger att de är bygg­da på 1900-ta­let. Han på­pe­kar att fas­tig­he­ter­na in­te har of­fi­ci­ell skydds­sta­tus.

– På sta­den kän­ner de sä­kert till al­la pa­ra­gra­fer, så de kan väl klar­gö­ra det här ock­så för oss.

Han upp­re­par ock­så det han sagt ti­di­ga­re (ÅU 21.3.2018): Al­la re­no­ve­ring­ar som Åbo stad ti­di­ga­re för- plik­tat hus­bo­la­get att skö­ta, har ock­så ut­förts.

– Vi vill ve­ta vad vi an­kla­gas för och vad vi läm­nat ogjort?

MONICA FORSSELL

I DÅ­LIGT SKICK. Hus­bo­la­get har upp­ma­nats vid­ta åt­gär­der: ”Vad har vi läm­nat ogjort”, sä­ger Rai­mo Pu­o­li­mat­ka, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i ett av bo­la­gen som äger hus­bo­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.