Plock ur ar­ti­keln ”Om­gi­ven av idio­ti”

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

• Ar­ti­keln pub­li­ce­ra­des 16 ju­li i år och är skri­ven av Ma­de­le­ne Poll­now.

• ”Ma­ga­si­net Fil­ter” har ar­ti­keln öp­pen un­der en be­grän­sad tid.

• Så här sä­ger Mag­nus Lind­wall, do­cent i psy­ko­lo­gi om

Tho­mas Erik­son: ”Han har ta­git någon­ting som är ex­tremt löst ba­se­rat på forsk­ning och pim­pat det med eg­na anek­do­ter och er­fa­ren­he­ter. Ha­de han sålt li­ka bra om han var är­lig med det? Nej, det tror jag in­te. Styr­kan lig­ger i att sä­ga: ’Det här är forsk­ning. Ni kan li­ta på det.’ Förr var jag nog li­te na­iv och trod­de att man kun­de ska­pa en de­batt och få folk att änd­ra sig, men så fun­kar ju in­te män­ni­skor. Har man väl in­ve­ste­rat i någon­ting, köpt bo­ken, en­ga­ge­rat sig och be­stämt sig för att man gil­lar det, så for­mar man sin världs­bild där­ef­ter. Jag kan stå och sä­ga: ’Kej­sa­ren är na­ken! Han till och med skre­var och är rätt nöjd med att va­ra na­ken.’ Men om man vill att han har klä­der på sig så är det vad man ser.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.