Tvis­ten om kost­na­der­na för be­tongstru­let i rät­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Det är än­nu oklart vem som står för kost­na­der­na som upp­stod till följd av den un­der­må­li­ga be­tong­en som upp­täck­tes i be­tong­kon­struk­tio­ner­na då grun­den till T3-sjuk­hu­set bygg­des.

Sjuk­hus­byg­get för­se­na­des med tio må­na­der då man tving­a­des ri­va grund­fun­da­men­ten och byg­ga nytt av be­tong med bätt­re kva­li­tet.

Mät­ning­ar som gjor­des vi­sa­de att den un­der­må­li­ga be­tong­en in­te höll måt­tet i frå­ga om håll­fast­he­ten.

Bygg­fö­re­ta­get YIT som byg­ger sjuk­hu­set krä­ver be­tong­le­ve­ran­tö­ren Rudus på er­sätt­ning­ar och har stämt Rudus in­för dom­stol.

Ock­så Egen­ti­ga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt krä­ver sin an­del. Pro­jekt­chef Ti­mo Sep­pälä vill in­te av­slö­ja hur sto­ra sum­mor det hand­lar om.

Han sä­ger att tvis­ten in­te är av­gjord. Den lig­ger än­nu i tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.