Sju forsk­nings­pro­jekt vid ÅA täv­lar om nya peng­ar

» 1,5 mil­jo­ner eu­ro per år ska för­de­las till topp­forsk­ning vid Åbo Aka­de­mi.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Över 20 pro­jekt har an­sökt om att få en del av de nya spets­forsk­nings­peng­ar­na som Åbo Aka­de­mi fick i vå­ras i 100-års­gå­va av Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi.

Ef­ter en förs­ta gall­ring och en ut­vär­de­ring av en ex­tern ex­pert­pa­nel åter­står nu sju pro­jekt. I må­nads­skif­tet ja­nu­a­ri–feb­ru­a­ri näs­ta år får de ve­ta vem som de­lar på sam­man­lagt 1,5 mil­jo­ner eu­ro per år. Peng­ar­na ska hjäl­pa pro­jek­ten att nå en så­dan ni­vå på forsk­ning­en att de kan kon­kur­re­ra om fi­nan­sie­ring till ex­em­pel från Fin­lands Aka­de­mi el­ler EU.

FYSIKPROFESSOR Ro­nald Ös­ter­bac­ka hop­pas på spets­forsk­nings­peng­ar för att ut­veck­la en helt ny tek­no­lo­gi för cell­bi­o­lo­ger att hit­ta nya kopp­ling­ar för hur cel­ler kom­mu­ni­ce­rar med varand­ra, det vill sä­ga bio­e­lektro­nisk ar­ki­ve­ring av cell­funk­tio­ner.

– Det är ett tvär­ve­ten­skap­ligt pro­jekt med cell­bi­o­lo­ger, fy­si­ker och te­o­lo­ger, som hand­lar om ma­te­ri­al­forsk­ning i kom­bi­na­tion med cel­ler och cell­bi­o­lo­gi.

Pro­jek­tet som strä­var ef­ter spets­sta­tus är en del av ÅA:s ma­te­ri­al­forsk­ningscen­ter Fun­mat, där man fors­kar i hur oli­ka ma­te­ri­al väx­el­ver­kar med bi­o­lo­gis­ka sy­stem.

CE­CI­LIA SAHLGREN, pro­fes­sor i bi­o­lo­gi, le­der ett pro­jekt där fors­kar­na för­sö­ker för­stå hur me­ka­nisk be­last­ning på­ver­kar väv­na­der och or­gan.

– Det hand­lar om en stör­re och olöst frå­ga. Hur re­pa­re­rar sig väv­na­der om ska­dor upp­står, till ex­em­pel ge­nom för­änd­ring­ar i blod­flö­det el­ler ge­nom an­nan me­ka­nisk be­last­ning?

Hon hop­pas få spets­forsk­nings­peng­ar för att pro­jek­tet sam­lar spe­ci­fik ex­per­tis som kun­de sva­ra på en frå­ga, som in­tres­se­rar ock­så in­ter­na­tio­nellt.

– He­la värl­den und­rar! Det skul­le va­ra en fin möj­lig­het att sät­ta forsk­ning­en som be­drivs vid ÅA på världs­kar­tan. Vå­ra fo­kus­or­gan är hjärt- och kärl­vävnad och tar­men.

En aspekt i pro­jek­tet som hon lyf­ter fram är att fors­ka­re på oli­ka ni­vå­er i kar­riärste­gen del­tar, från ny­kom­ling­ar till eta­ble­ra­de fors­ka­re.

– Här finns ock­så ett men­tor­skap in­ba­kat som jag of­ta sak­nar i Fin­land.

ENANNAN kan­di­dat till spets­forsk­nings­peng­ar­na är ett pro­jekt om fin­lands­svens­kar­nas be­folk­nings­struk­tur, sä­ger Jan Saa­re­la, pro­fes­sor i de­mo­gra­fi med sta­tistik och sär­skilt fin­lands­svens­kar­nas de­mo­gra­fi.

– Med hjälp av re­gis­ter­da­ta iden­ti­fi­e­rar vi per­so­ner med en svensk och en finsk för­äl­der i he­la be­folk­ning­en. Vi kan se bå­de fram­åt och bak­åt över släkt­led och till ex­em­pel vad som har hänt med fin­lands­svens­kar­na se­dan 1970-ta­let och hur de po­si­tio­ne­rar sig när sam­häl­let blir allt mer mul­ti­kul­tu­rellt.

Den här ty­pen av forsk­ning som går över ge­ne­ra­tio­ner­na har in­te gjorts ti­di­ga­re, ef­tersom fors­kar­na in­te har haft till­gång till da­ta av den ka­li­bern som man har nu.

– De upp­gif­ter som vi får fram kan an­vän­das för att ge po­li­cy­re­kom­men­da­tio­ner bå­de gäl­lan­de Svensk­fin­land och he­la lan­det, men ock­så in­ter­na­tio­nellt, ef­tersom vi har de här två be­folk­nings­grup­per­na.

IN­OM STATSRÄTT och folk­rätt hop­pas pro­fes­sor Eli­na Pir­ja­tan­ni­e­mis forsk­nings­pro­jekt att få spets­forsk­nings­peng­ar i syf­te att fin­na sätt att stär­ka män­ni­sko­rätts­sy­ste­met un­der en tur­bu­lent tid, då grund­rät­tig­he­ter och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter ifrå­ga­sätts.

– Det är fint att Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi stö­der forsk­ning på det här sät­tet. Vem som än får fi­nan­sie­ring kom­mer att dra stor nyt­ta av den.

PRO­JEK­TET BRAIN Train 2.0 in­om psy­ko­lo­gin vid ÅA hop­pas få spets­forsk­nings­peng­ar för en ny rikt­ning för min­nes­trä­ning. Mat­ti Lai­ne, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi, sä- ger att nu­va­ran­de da­to­ri­se­ra­de trä­nings­sy­stem har vi­sat sig ha en­dast myc­ket be­grän­sa­de ef­fek­ter.

– Den nya rikt­ning­en fo­ku­se­rar starkt på för­må­gan att ut­veck­la och tilläm­pa stra­te­gi­er för att han­te­ra oli­ka upp­gif­ter.

Brain Train har ock­så fått spets­forsk­nings­peng­ar ti­di­ga­re.

– Den här spets­fi­nan­sie­ring­en gör att ett pro­jekt kan nå långt på den in­ter­na­tio­nel­la forsk­nings­fron­ten. Det är väl­digt spän­nan­de och ut­ma­nan­de.

KIMMO GRÖNLUND, pro­fes­sor i stats­kun­skap, täv­lar om spets­forsk­nings­peng­ar­na med ett pro­jekt om fram­ti­da de­mo­kra­ti.

– Vi fors­kar i om de­mo­kra­tin är ho­tad på oli­ka sätt, av po­pu­lis­ter, Brex­it och miss­nö­jeskan­di­da­ter, och vad man ska gö­ra åt det? Kun­de det fin­nas and­ra lös­ning­ar är miss­nö­je?

Ett sätt kun­de va­ra ökad del­ak­tig­het, där män­ni­skor upp­le­ver att de har in­fly­tan­de på po­li­ti­ken. På det sät­tet ökar be­slut­s­le­gi­ti­mi­te­ten.

– Vi vill gö­ra en ana­lys av al­ter­na­ti­va mo­del­ler. Ett sätt är att si­mu- le­ra al­ter­na­ti­va be­sluts­fat­tar­me­ka­nis­mer, till ex­em­pel dis­kus­sio­ner där män­ni­skor tar ställ­ning till kon­kre­ta po­li­tis­ka frå­gor, som del­ta­gan­de bud­ge­te­ring. Vi är in­tres­se­ra­de av mer re­flek­te­ran­de mo­del­ler och in­te ba­ra en folk­om­röst­ning där man ba­ra sä­ger ja el­ler nej.

OCK­SÅ ETT PRO­JEKT som för­e­nar glo­bal och lo­kal histo­ria un­der led­ning av Hol­ger Weiss, pro­fes­sor i histo­ria, är med bland de sju pro­jek­ten som nu går vi­da­re för yt­ter­li­ga­re ut­vär­de­ring.

● Åbo Aka­de­mi får sam­man­lagt 1,5 mil­jo­ner eu­ro per år i spets­forsk­nings­fi­nan­sie­ring av Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi i tio års tid un­der pe­ri­o­den 2019–2028. De förs­ta nya spets­forsk­nings­en­he­ter­na in­le­der sin verk­sam­het 1.3.2019.

ÅU-FO­TO

ÅBO AKA­DE­MI. Spets­forsk­nings­peng­ar­na ske ge fram­gångs­ri­ka pro­jekt möj­lig­het att se­dan sö­ka fi­nan­sie­ring från Fin­lands Aka­de­mi och EU.

NI­CO­LE VAN ENGELAND, CELL FATE LAB

SPETSFORSKNING. Sju pro­jekt täv­lar om att få bli spet­sen­he­ter vid Åbo Aka­de­mi och de­la på forsk­nings­fi­nan­sie­ring på 1,5 mil­jo­ner eu­ro per år. Hur väv­na­der re­pa­re­rar ska­dor de får till ex­em­pel av blod­flö­det är ett av pro­jek­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.