Tre­fal­di­ga fins­ka mäs­tar­na In­ter tar sig an Eu­ro­pa

» I hel­gen reser In­ters lag i rull­stols­fot­boll till Dan­mark. Där spe­las det eu­ro­pe­is­ka klubb­mäs­ter­ska­pet Cham­pi­ons Cup.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fredrik Hägg­man fredrik.hagg­man@au­me­dia.fi

FOTBOLL. Näs­ta vec­ka ko­ras mäs­ta­ren i det eu­ro­pe­is­ka klubb­mäs­ter­ska­pet i rull­stols­fot­boll, och för förs­ta gång­en se­dan star­ten är ett fin­ländskt lag med och käm­par om se­gern. I egen­skap av re­ge­ran­de fin­länds­ka mäs­ta­re är det In­ter som får äran att re­pre­sen­te­ra Fin­land.

ÄN­DA se­dan rull­stols­fot­bol­len fick fot­fäs­te i Fin­land för 3–4 år se­dan har In­ter va­rit pi­on­jä­rer in­om spor­ten – la­get har vun­nit FM-se­ri­en al­la tre gång­er som den ord­nats.

Mot­stån­det på den in­ter­na­tio­nel­la sce­nen är dock be­tyd­ligt hår­da­re än på hem­ma­plan. I län­der som Eng­land och Frank­ri­ke har man spe­lat rull­stols­fot­boll i ti­o­tals år.

–Det här är den mest pre­stige­fyll­da klubb­tur­ne­ring­en i Eu­ro­pa, så nog blir det en min­nesvärd upp­le­vel­se för spe­lar­na, sä­ger Par­gas­bon Erik Lun­dell, vars sö­ner Aa­ron och Alex spe­lar i In­ter. Lun­dell trä­nar la­get till­sam­mans med Aki Mar­ti­ka­i­nen.

I FIN­LAND spe­las el­rull­stols­fot­boll främst av barn och ung­do­mar – In- ters lag­med­lem­mar är al­la i ål­dern 7–14 år –men i Cham­pi­ons Cup får de tam­pas mot vux­na spe­la­re. Fy­siskt spe­lar de än­då ing­en roll ef­tersom rull­sto­lar­na, som drivs på el, har sam­ma max­fart.

–Det finns inga ål­ders­klas­ser, ef­tersom man in­te har nå­gon fy­sisk för­del av att va­ra äld­re. Men det är klart att mot­stån­dar­na tjä­nar på att de har mer er­fa­ren­het, sä­ger Lun­dell.

Ut­ö­ver Aa­ron och Alex Lun­dell spe­lar Léo Jär­vi, Leo Ri­to­la och On­ni Mar­ti­ka­i­nen i In­ter­la­get.

–Jag har märkt att det bör­jar va­ra spänning i luf­ten på trä­ning­ar­na. Poj­kar­na är väl­digt iv­ri­ga och mo­ti­ve­ra­de, de har sett fram emot det­ta, be­rät­tar Erik Lun­dell.

SAM­MAN­LAGT 10 lag från fem län­der del­tar i tur­ne­ring­en. Frank­ri­ke är bäst re­pre­sen­te­rat med tre lag, där­ibland re­ge­ran­de mäs­tar­na Auch.

Vil­ka för­hopp­ning­ar har ni?

– Hu­vud­tan­ken är att lä­ra sig mer och att ha ro­ligt, det är det all­ra vik­ti­gas­te. Men sist ska vi åt­minsto­ne in­te bli, sä­ger Lun­dell.

– Det är ock­så bra för rull­stols­fot­bol­lens syn­lig­het i Fin­land att vi spe­lar Cham­pi­ons Cup, och vi hop­pas att vår med­ver­kan kan ge en boost åt spor­ten na­tio­nellt sett. Just nu har vi åt­ta spe­la­re som bru­kar va­ra med på In­ters trä­ning­ar, men de får gär­na bli fler.

TUR­NE­RING­EN är sam­ti­digt en för­be­re­del­se in­för Na­tions Cup, allt­så spe­lar. EM-slut­spe­let, som ar­ran­ge­ras i Fin­land 2019. Som ar­ran­gö­rer är Fin­land di­rekt­kva­li­fi­ce­ra­de. In­ter­trä­nar­na Erik Lun­dell och Aki Mar­ti­ka­i­nen trä­nar ock­så lands­la­get.

–Mat­cher­na sänds på in­ter­net och för­hopp­nings­vis le­der upp­märk­sam­he­ten till att vi får någ­ra nya po­ten­ti­el­la spe­la­re till EM.

Lun­dell be­rät­tar att spor­ten ta­git fle­ra kliv fram­åt un­der ba­ra någ­ra år.

– Ett tec­ken på det är att allt fler har pa­ten­te­ra­de el­rull­sto­lar spe­ci­fikt gjor­da för rull­stols­fot­boll. I star­ten an­vän­de vi ba­ra do­ne­ra­de, om- bygg­da sjuk­hus­rull­sto­lar, men nu har tre av poj­kar­na spe­ci­al­gjor­da fot­bolls­sto­lar.

I takt med att in­tres­set väx­er i Fin­land blir kon­kur­ren­sen ock­så hår­da­re. Ef­ter att In­ter kom­mer hem från Cham­pi­ons Cup vän­tar FM-se­ri­en, som bör­jar i no­vem­ber. I dags­lä­get finns det rull­stols­fot­bollslag i Åbo, Tam­mer­fors, Helsing­fors och Va­sa.

– Vi har ju vun­nit al­la gång­er hit­tills, men det blir nog tuf­fa­re i år.

1970-ta­let

i fem­man­na­lag med en stör­re boll än i van­lig fotboll

är av sam­ma stor­lek som en bas­ket­plan

max­has­tig­het är 10 kilo­me­ter i tim­men

klubb­mäs­ter­ska­pet Cham­pi­ons Cup spe­las i Hou, Dan­mark 13–19 oktober i Frank­ri­ke på

In­ter­spe­lar­na är al­la i ål­dern 7–14 år, men i Cham­pi­ons Cup får de tam­pas mot vux­na spe­la­re.

MI­KAEL HEINRICHS

DAN­MARK NÄS­TA. Erik Lun­dell i mit­ten trä­nar FC In­ter Po­wer­chair där sö­ner­na Alex (t.v.) och Aa­ron

EL­RULL­STO­LAR. Här spe­lar FC In­ter Po­wer­chair en FM-se­ri­e­match mot HJK Hur­ri­kaa­nit i PIF-cen­ter i feb­ru­a­ri 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.