Hjal­lis häls­ning till spon­sor­sug­na: Ni mås­te tän­ka om

» Många id­rot­ta­re i Fin­land slåss om en li­ten spon­sorka­ka. En­ligt Hjal­lis Har­ki­mo är lös­ning­en stark när­va­ro på so­ci­a­la me­di­er.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Se­basti­an Back­man/SPT

Tra­di­tio­nel­la me­di­er är gam­mal skåp­mat. I dags­lä­get hand­lar allt om di­gi­tal mark­nads­fö­ring och so­ci­a­la me­di­er.

Det var kon­ten­tan av riks­dags­le­da­mo­ten och mång­syss­la­ren Hjal­lis Har­ki­mos (Li­i­ke Nyt) fö­re­drag un­der Finsk-svens­ka han­dels­kam­ma­rens spons­ringse­ve­ne­mang på Sve­ri­ges am­bas­sad i Helsing­fors.

HAR­KI­MO – SOM blev läng­då­ka­ren Ii­vo Nis­ka­nens ma­na­ger i som­ras och har lång er­fa­ren­het av spons­ring – il­lu­stre­rar för­änd­ring­en med ett kon­kret ex­em­pel från en kon­trakts­dis­kus­sion.

– Fö­re­ta­get var in­te alls in­tres­se­rat av tid­ning­ar el­ler tid­nings­re­klam, det vil­le ba­ra ve­ta hur många som föl­jer Nis­ka­nen på Instagram och and­ra so­ci­a­la me­di­er.

Har­ki­mo me­nar att det är bil­li­ga­re och mer ef­fek­tivt för fö­re­tag att an­vän­da sig av di­gi­tal mark­nads­fö­ring. Att nå unga per­so­ner via tra­di­tio­nel­la me­di­er är störto­möj­ligt. När Har­ki­mo ord­nar ett e-spor­te­ve­ne­mang i Har­t­wal­la­re­nan näs­ta vår är där­för mark­nads­fö­rings­stra­te­gin klar.

– Om vi läg­ger in en helsi­desan­nons i Helsingin Sa­no­mat kom­mer in­te en en­da lä­sa­re att ta sig till are­nan. Ing­en som lä­ser HS el­ler HBL är in­tres­se­ra­de. Men om jag läg­ger upp en vi­deo på Youtu­be när jag spe­lar Coun­ter stri­ke med min son ser 120 000 per­so­ner på det. Det är det en­da sät­tet att nå unga män­ni­skor i dagens lä­ge.

HAR­KI­MOS RÅD till unga id­rot­ta­re som vill få spon­so­rer är kort och kon­cist: Sat­sa på att byg­ga upp en re­jäl följ­ar­bas på so­ci­a­la me­di­er. Att ska­pa in­ne­håll be­hö­ver in­te va­ra svårt. Allt hand­lar om att byg­ga upp en in­tres­sant histo­ria.

– Man mås­te tän­ka på vi­deo och be­vi­sa att man kan få syn­lig­het. Det är lät­ta­re i dagens lä­ge än ti­di­ga­re – man kan an­vän­da sin telefon. Ti­di­ga­re tving­a­des man kö­pa an­nons­ut­rym­me.

OS-guld­me­dal­jö­ren Ii­vo Nis­ka­nen stäl­ler till ex­em­pel in­te upp på någ­ra fö­re­tagsupp­trä­dan­den un­der sä­song­en. Allt sker via so­ci­a­la me­di­er.

– Fö­re­ta­gen får än­då si­na upp­le­vel­ser. Vi byg­ger upp hans image via vi­de­or och blog­gar.

HAR­KI­MO LE­VER som han lär. Han har en stark när­va­ro på so­ci­a­la me­di­er och be­stäm­de sig för­ra året för att ak­ti­ve­ra sig på Youtu­be.

– Jag in­ter­vju­as he­la ti­den av tid­ning­ar och tv, men unga per­so­ner kän­ner in­te mig. De var in­te ens föd­da då jag seg­la­de jor­den runt. Det var där­för jag be­stäm­de mig för att bli en youtu­ber och mi­na sö­ner skrat­ta­de.

I fjol öka­de he­la spons­ring­en i Fin­land med 16,3 pro­cent till 257 mil­jo­ner eu­ro. Sportspons­ring­en öka­de med 8,8 pro­cent till 149 mil­jo­ner eu­ro.

Spons­ring­en öka­de mer i jäm­fö­rel­se med and­ra län­der, men i jäm­fö­rel­se­med Nor­ge och Sve­ri­ge lig­ger Fin­land långt ef­ter. I Sve­ri­ge sat­sas 790 mil­jo­ner eu­ro på spons­ring.

Näs­tan hälf­ten av fö­re­ta­gen i Fin­land ser spons­ring­en som stra­te­giskt vik­tigoch som en na­tur­lig del av mark­nads­fö­ring­en.

Ett id­rotts­lag har i snitt 110 oli­ka spon­so­rer. Många har än­nu fler. Va­sa Sport har till ex­em­pel 500 spon­so­rer.

Käl­la: Spon­sor In­sight

De har tyst­nat nu. Det en­da sät­tet att nå unga är via di­rek­ta ka­na­ler.

RALLYVÄRLDSMÄSTAREN Mar­cus Grön­holm – en an­nan ta­la­re på eve­ne­mang­et – sä­ger att han ofri­vil­ligt blev en youtu­ber för fem­ton år se­dan.

– Jag vet in­te om det var så bra. Hit­tills har tre mil­jo­ner män­ni­skor hört mig sä­ga ”up in the ass of Ti­mo”.

Kam­pen om spon­sor­peng­ar­na är tuff för id­rot­ta­re i Fin­land, vil­ket kan va­ra slit­samt för de som har det tufft eko­no­miskt. Läng­då­ka­ren Ma­ti­as Strand­vall åskåd­lig­gjor­de den ut­sat­ta si­tu­a­tio­nen för in­di­vi­du­el­la id­rot­ta­re i en in­ter­vju med SPT i fjol.

– Det till­för mer stress i näs­tan var­je trä­nings­pass. Jag vill att all­ting ska lyc­kas. Att för­sö­ka säl­ja sig själv är en job­big del av id­rot­ten. För setts av mil­jo­ner.

det är pre­cis det man gör – säl­jer sig själv.

SPONS­RING­EN I Fin­land väx­te med nio pro­cent i fjol. Den kraf­ti­ga ök­ning­en för­kla­ras del­vis av Fin­lands 100-års­fi­ran­de och av att EM i bas­ket och VM i kon­ståk­ning och läng­dåk­ning ord­na­des i Fin­land un­der året.

Trots det sac­kar Fin­land ef­ter i en nor­disk jäm­fö­rel­se. I Fin­land sat­sa­des 257 mil­jo­ner eu­ro på spons­ring i fjol. I Nor­ge var sum­man 570 mil­jo­ner och i Sve­ri­ge 790 mil­jo­ner. VAR­FÖR ÄR FÖ­RE­TAG ovil­li­ga att öpp­na plån­böc­ker­na? En­ligt Har­ki­mo är det fle­ra sa­ker som spe­lar in. Dels finns det fler hög­klas­si­ga svens­ka id­rot­ta­re i gre­nar som är in­tres­san­ta för spon­so­rer, som golf, dels finns det fler kom­pe­ten­ta per­so­ner som skö­ter om spons­ring­en i Sve­ri­ge, an­ser Har­ki­mo.

– Egent­li­gen är vi ba­ra bätt­re än Sve­ri­ge på for­mel 1 och ral­ly. Svens­kar­na har ing­en som kan kö­ra bil. Ul­ri­ka Ro­mants­chuk, an­sva­rig för kom­mu­ni­ka­tion och va­ru­mär­kes­led­ning på Fa­zer, sä­ger att det finns ris­ker med att spons­ra unga id­rot­ta­re som kan klå­pa på so­ci­a­la me­di­er. För in­di­vi­du­el­la id­rot­ta­re är risk­fak­torn för ska­dor hög, och fö­re­tag är ock­så räd­da för att id­rot­tar­na ska åka fast för dop­ning.

Till ex­em­pel Sto­ra En­so har be­stämt sig för att in­te alls spons­ra in­di­vi­du­el­la id­rot­ta­re,

– Vi ser stör­re nyt­ta med att spons­ra eve­ne­mang och lag, sä­ger Sto­ra En­sos kom­mu­ni­ka­tions­chef Sa­tu Härkö­nen.

SPT SPT

UT PÅ WEB­BEN! – All mark­nads­fö­ring är di­gi­ta­li­se­rad och ser an­norlun­da ut än ti­di­ga­re. Man mås­te hänga med, sä­ger Hjal­lis Har­ki­mo.

”UP IN THE ASS OF TI­MO”. Mar­cus Grön­holm blev en Youtu­be­stjär­na mot sin vil­ja ef­ter ett sko­jigt klipp som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.