Ul­la Achrén vill kan­di­de­ra i riks­dags­va­let

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

PO­LI­TIK. Åbo Akademis för­valt­nings­di­rek­tör Ul­la Achrén, som ock­så är full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Åbo, stäl­ler sig till för­fo­gan­de för Svens­ka folk­par­ti­et i riks­dags­va­let 2019.

Achrén vill fo­ku­se­ra på ut­bild­ning, trygg­het och in­fra­struk­tur, skri­ver hon i ett press­med­de­lan­de.

– Ut­bild­ning­en ut­gör grun­den för ut­veck­ling­en, trygg­he­ten är nöd­vän­dig för vårt väl­må­en­de och fun­ge­ran­de in­fra­struk­tur möj­lig­gör vår fram­gång. De ele­men­ten är av­gö­ran­de för att Åbo, och Fin­land, ska gö­ra go­da re­sul­tat. Åbo, Åbo­land och he­la re­gi­o­nen upp­le­ver i dag en po­si­tiv struk­tu­rell ut­veck­ling och jag vill va­ra med och se till att fram- gång­ar­na fort­sät­ter. De här fram­gångs­fak­to­rer­na av­görs i riks­da­gen.

Achrén sä­ger att hon har den er­fa­ren­het, ener­gi och nät­verk som krävs för att fö­ra re­gi­o­nen fram­åt.

Med lo­kal, re­gi­o­nal och na­tio­nell er­fa­ren­het i ba­ga­get har Achrén al­la för­ut­sätt­ning­ar för att fö­ra re­gi­o­nen fram­åt.

– Åbo ska va­ra sta­den där män­ni­skor kän­ner sig tryg­ga, sta­den där barn och äld­re trivs till­sam­mans, sta­den där po­li­sen är när­va­ran­de, sta­den med om­gi­van­de skär­gård där Skär­gårds­ha­vets vat­ten och luft är rent, re­gi­o­nen där al­la öns­kar bo. KIMITOÖN. När be­sluts­fat­ta­re och tjäns­te­män i Ki­mi­to­öns kom­mun i fjol höll bud­get­se­mi­na­ri­um på Örö led­de det till en upp­ri­van­de dis­kus­sion om al­ko­hol­kon­sum­tion och till att Jan­ne Sa­lo­nen (obun­den) spar­ka­des ur re­vi­sions­nämn­den.

I år hålls kom­mu­nens bud­get­se­mi­na­ri­um på ho­tel­let Cari­bia i Åbo. Fjol­å­rets se­mi­na­ri­um är ing­et som präg­lar årets, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Wil­helm Lil­jeqvist (SFP).

– Det blir mid­dag i kväll och sä­kert ser­ve­ring en­ligt kom­mu­nens rikt­lin­jer.

I öv­rigt ska se­mi­na­ri­et dis­ku­te­ra bud­getra­mar i två da­gar. Lil­jeqvist sä­ger att al­la av­del­ning­ar om- betts kom­ma med för­slag om hur man kan kom­ma ner i drifts­kost­na­der­na.

– Vi mås­te kun­na hål­la oss till bud­getra­mar­na så att ut­gif­ter­na mat­char in­koms­ter­na.

Lil­jeqvist sä­ger att kom­mu­nens so­ci­al- och häl­so­vård, som är fö­re­mål för ut­red­ning­ar och even­tu­ellt för­sälj­ning, in­te har nå­gon sär­ställ­ning på se­mi­na­ri­et.

STÄL­LER UPP. För­valt­nings­di­rek­tö­ren och full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten Ul­la Achrén vill fö­ra re­gi­o­nens ta­lan i riks­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.