Åbo flyg­plats vill stär­ka sitt ryk­te

» Åbo flyg­plats har po­ten­ti­al att växa. Cir­ka 265 000 af­färs­re­se­nä­rer från Egent­li­ga Fin­land fly­ger hell­re från Helsing­fors–Van­da flyg­plats.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Nä­rings­li­vet i Egent­li­ga Fin­land har till­sam­mans med Åbo stad och Egent­li­ga Fin­lands för­bund un­der­sökt Åbo flyg­plats ställ­ning som av­gångs­plats för af­färs­re­se­nä­rer.

Re­sul­ta­tet vi­sar att flyg­plat­sen har stor be­ty­del­se för nä­rings­li­vet. Fun­ge­ran­de och mångsidi­ga flyg­för­bin­del­ser är en för­ut­sätt­ning för att re­gi­o­nens fö­re­tag ska kun­na växa, men ock­så för att in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag ska han en möj­lig­het att eta­ble­ra sig här. I DAG GÖRS cir­ka 215 000 af­färs­re­sor från Åbo. Men de fles­ta som reser i af­fä­rer väl­jer i stäl­let att fly­ga Helsing­fors-Van­da flyg­plats där­i­från an­ta­let af­färs­re­se­nä­rer från Egent­li­ga Fin­land upp­skat­tas va­ra över 265 000.

– Vi mås­te öka på mark­nads­fö­ring­en av Åbo flyg­plats för att få till stånd en po­si­tiv spi­ral: fle­ra pas­sa­ge­ra­re gör flyg­plat­sen in­tres­sant för flyg­bo­la­gen, vil­ket ger oss fle­ra rut­ter till ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris, sä­ger flyg­plat­sens di­rek­tör Ju­ha Aaltonen.

DE FLES­TA som väl­jer Åbo som av­gångs­ort gör det för att flyg­plat­sen är lätt till­gäng­lig och för att man spa­rar tid om man väl­jer Åbo flyg­plats.

Att re­sa från Åbo i stäl­let från Helsing­fors–Van­da för­kor­tar res­ti­den med i me­del­tal två och en halv tim­me den ena vägen och det är ett ar­gu­ment som bor­de nå den sto­ra all­män­he­ten, sä­ger Egent­li­ga Fin­lands för­bunds in­tres­se­be­vak­nings­di­rek­tör Jan­ne Vir­ta­nen.

– Lö­nar det sig att sit­ta i bi­len i fy- ra till fem tim­mar för att spa­ra en hund­ring. Det är tid som är bor­ta från um­gäng­et med fa­mil­jen el­ler från den ef­fek­ti­va ar­bets­ti­den. Man kan frå­ga sig vil­ket som är me­ra värt.

ATT RE­SAN från Åbo skul­le va­ra så myc­ket dy­ra­re än från Helsing­fors– Van­da är en miss­upp­fatt­ning som ock­så bör rät­tas till. Räk­nar man med ben­sin- och re­se­kost­na­der par­ke­rings­av­gif­ter och in­te minst tids­för­lus­ten är skill­na­den in­te stor, sä­ger vd:n för Egent­li­ga Fin­lands fö­re­ta­ga­re Han­na Mun­ter.

Åbos kon­takt­chef Ant­ti Kirkko­la hål­ler med och ger ett prak­tiskt ex­em­pel.

– Jag res­te med min dot­ter från Åbo via Stock­holm till New York. Re­san blev bil­li­ga­re än om jag rest från Helsing­fors–Van­da.

I ENKÄTEN frå­ga­des ock­så om be­ho­vet av nya di­rekt­flyg från Åbo. Topp 3 är Kö­pen­hamn, Ham­burg och Frank­furt.

I år har an­ta­let af­färs­re­sor från Åbo ökat med cir­ka 12, 5 pro­cent.

Sam­man­lagt 897 per­so­ner sva­ra­de på frå­gor­na i un­der­sök­ning­en som in­te om­fat­ta­de se­mester­re­sor el­ler re­sor på fri­ti­den.

Enkäten gjor­des i sam­ar­be­te mel­lan Åbo stad, Egent­li­ga Fin­lands för- bund, Egent­li­ga Fin­lands fö­re­ta­ga­re och han­dels­kam­rar­na i Åbo, Rau­mo och väst­ra Ny­land.

ANNINA SUOMINEN

FINNS RUM. Åbo flyg­plats har po­ten­ti­al att växa och nu ska mark­nads­fö­ring­en stär­kas. De fles­ta af­färs­re­se­nä­rer­na väl­jer att fly­ga från Helsing­fors - Van­da flyg­plats.

KIM LUND

KON­TAKT­CHEF. Ant­ti Kirkko­la sä­ger att re­san från Åbo in­te all­tid är dy­ra­re än från Helsing­fors–Van­da. – Min re­sa till New York via Stock­holm blev till och med bil­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.