Stads­cyk­lar­na får fy­ra av fem i vits­ord

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

ÅBO. Fö­lis stads­cyklar får fy­ra av fem i vits­ord, en­ligt en kun­den­kät som Åbo­re­gi­o­nens kol­lek­tiv­tra­fik­nämnd har gjort.

Cyk­lar­na an­ses va­ra ett väl­kom­met till­skott till kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Rent prak­tiskt finns det vis­sa de­tal­jer som kan för­bätt­ras. Bland an­nat kri­ti­se­ras sy­ste­met som an­vänds för att ta cyk­lar­na i bruk. Det har i vis­sa fall krång­lat, va­rit trögt el­ler in­te alls fun­ge­rat.

Ma­jo­ri­te­ten, cir­ka 80 pro­cent, öns­kar ock­så fler cy­kel­sta­tio­ner. I dagens lä­ge finns det 34 sta­tio­ner och 300 cyklar.

150 per­so­ner har sva­rat på enkäten. I oktober kom­mer en stör­re kun­den­kät att gö­ras.

Sam­ti­digt­har nämn­den ock­så följt cyk­lar­nas an­vänd­ning se­dan de lan­se­ra­des i bör­jan av maj. Un­der den pe­ri­o­den har de an­vänts allt mel­lan 200 och 1300 gång­er om da­gen. Som mest, i maj, an­vän­des cyk­lar­na av mel­lan 1000 och 1200 cy­klis­ter dag­li­gen.

De mest po­pu­lä­ra cy­kel­sta­tio­ner­na un­der den se­nas­te vec­kan är sta­tio­ner­na på Ta­vast­ga­tan, vid Iki­tu­u­ri i Stu­dent­byn, vid Lill­tor­get, vid As­si­stent­sti­gen och vid sjö­bus­sen. De minst an­vän­da är sta­tio­ner­na vid Da­ta­ci­ty, i Martins, vid Varv­stor­get, vid Våg­hu­set och på Kom­mu­nal­sjuk­hus­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.