Ki­mi­to­bo le­der le­der na­tio­nel­la kom­mis­sio­nen för au­di­o­vi­su­ell konst

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

KULTUR. Konstrå­det har valt nya med­lem­mar till konst­kom­mis­sio­ner­na för pe­ri­o­den 2019–20. To­talt 74 med­lem­mar in­le­der sin verk­sam­het i sta­tens sju konst­kom­mis­sio­ner från och med bör­jan av näs­ta år.

Kom­mis­sio­ner­na fat­tar be­slut om sti­pen­di­er och pri­ser som ut­i­från kol­le­gi­al be­döm­ning be­vil­jas till konst­nä­rer, konst­närs­grup­per och sam­fund in­om re­spek­ti­ve konstart och re­gi­on.

Sti­pen­di­er­na och pri­ser­na som konst­kom­mis­sio­ner­na de­lar ut upp­går år­li­gen till 21,7 mil­jo­ner eu­ro. Kom­mis­sio­ner­na fat­tar be­slu­ten om två tred­je­de­lar av Konstrå­dets to­ta­la stöd till konst och kultur på 35 mil­jo­ner eu­ro.

Till ord­fö­ran­de för Kom­mis­sio­nen för au­di­o­vi­su­ell konst har Ki­mi­to­bon Dag Andersson ut­nämnts. Andersson är verk­sam­hets­le­da­re för Fin­lands­svenskt film­cent­rum.

Ut­ö­ver de stat­li­ga kom­mis­sio­ner­na finns 13 re­gi­o­na­la konst­kom­mis­sio­ner med sam­man­lagt 107 med­lem­mar.

Föl­jan­de per­so­ner sit­ter i Egent­li­ga Fin­lands konst­kom­mis­sion 2019–20: ord­fö­ran­de Mar­ja Su­si, dock­te­a­ter­konst­när från Åbo,

To­ve Ap­pel­gren, för­fat­ta­re från Åbo, Le­e­na Ke­la, per­for­mans­konst­när från Vir­mo,

Mi­ka Lietzén, se­ri­e­konst­när från Åbo, Ee­ro Me­ri­maa, bild­konst­när från Åbo, Mar­kus Ran­ta­nen, mu­si­ker från Le­ta­la, Ii­da Rau­ma, för­fat­ta­re från Åbo och Vi­sa Su­on­pää, bild­konst­när från Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.