TPK har be­va­kat husä­ga­res in­tres­sen i Åbo i 70 år

» Frå­gor om dag­vat­ten, be­hov av en ju­rist el­ler oro över fär­re buss­lin­jer – de här och and­ra pro­blem kan husä­ga­re vän­da sig till TPK med.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Pa­tri­cia Tor­valds

Turun Pi­en­ta­lo­jen Kes­ku­sjär­je­stö (TPK) är en cen­tral­or­ga­ni­sa­tion som sam­lar al­la 41 små­hus­or­ga­ni­sa­tio­ner som ver­kar in­om Åbo. En lik­nan­de cen­tral­or­ga­ni­sa­tion i sam­ma ska­la finns in­te nå­gon an­nan­stans i Fin­land.

– De som star­ta­de för­e­ning­en för 70 år se­dan var smar­ta. De för­stod att vi är star­ka­re till­sam­mans, kon­sta­te­rar Sep­po Leh­ti­nen, ord­fö­ran­de för TPK.

VAD FÖR­E­NING­EN job­bar med va­ri­e­rar kraf­tigt be­ro­en­de på vad som är ak­tu­ellt in­om po­li­ti­ken.

– Ti­di­ga­re käm­pa­de vi för att eg­na­hems­husä­ga­re skul­le få bus­sar och as­falt och nu käm­par vi för att de ska få be­hål­la dem, sum­me­rar Leh­ti­nen.

För till­fäl­let är dag­vat­ten­frå­gan en av för­e­ning­ens vik­ti­gas­te.

– Vem ska be­ta­la och vad är frå­gor som husä­ga­re vill ha svar på, be­rät­tar Leh­ti­nen.

UT­Ö­VER DET HÄR är bland an­nat Åbo stads plan­lägg­ning av Num­mis­bac­ken, kol­lek­tiv­tra­fi­ken, has­tig­hets­be­gräns­ning­ar och fas­tig­hets­skat­ten and­ra ak­tu­el­la äm­nen som lig­ger på för­e­ning­ens bord.

– Mäng­den buss­lin­jer och håll­plat­ser mins­kar vil­ket oro­ar husä­ga­re, näm­ner Leh­ti­nen.

FÖR­E­NING­EN har även ett ur­val av sam­ar­bets­part­ners, allt från ju­ris­ter till el­bo­lag, som med­lem­mar­na har till­gång till. som husä­ga­re.

Ti­di­ga­re käm­pa­de vi för att eg­na­hems­husä­ga­re skul­le få bus­sar och as­falt och nu käm­par vi för att de ska få be­hål­la dem.

– Man kan ringa oss om man be­hö­ver en ju­rist el­ler om man vill ve­ta vad ol­jan kos­tar, be­rät­tar Leh­ti­nen.

UT­Ö­VER de prak­tis­ka och po­li­tis­ka upp­gif­ter­na har med­lems­fören- ing­ar­na även som mål att främ­ja ge­men­ska­pen mel­lan husä­gar­na i de oli­ka stads­de­lar­na.

Det här görs ge­nom att ord­na re­sor, jip­pon, allsång­s­kväl­lar och and­ra lätt­sam­ma eve­ne­mang. I ÅR FI­RAR för­e­ning­en sitt 70-års­ju­bi­le­um, men fle­ra av de re­gi­o­na­la för­e­ning­ar­na är be­tyd­ligt äld­re. Äldst av dem al­la är Rau­nistu­lan Asu­in­ki­in­te­i­stöyh­di­s­tys som grun­da­des re­dan 1902.

TPK:s verk­sam­het är ba­se­rad på fri­vil­lig­ar­be­te och de ak­ti­va får ing­en form av er­sätt­ning.

– Vi har all­tid haft en god tal­ko­an­da, kon­sta­te­rar en nöjd Leh­ti­nen.

Står för Turun Pi­en­ta­lo­jen Kes­ku­sjär­je­stö.

En cen­tral­or­ga­ni­sa­tion som be­va­kar husä­ga­res in­tres­sen i Åbo.

Grun­da­des 1948.

TPK har 41 un­der­or­ga­ni­sa­tio­ner från oli­ka de­lar av sta­den.

Med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner­na har sam­man­lagt cir­ka ti­o­tu­sen med­lems­hus.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS

FÖRKÄRLEK FÖR HUSÄ­GA­RE. Sep­po Leh­ti­nen har länge va­rit ak­tiv in­om po­li­ti­ken och i för­e­nings­li­vet men har ald­rig stött på li­ka ak­ti­va per­so­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.