Ny­byg­ge mö­ter be­svär

Köp­mans­ga­tans bo­stads­hus i mot­vind. Be­svär har läm­nats till Åbo för­valt­nings­dom­stol.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Åbo för­valt­nings­dom­stol har ta­git emot be­svär över Par­gas byg­goch mil­jö­nämnds be­slut att be­vil­ja bygg­lov för ett nytt bostads- och af­färs­hus på Köp­mans­ga­tan.

Besvärs­stäl­la­ren Par­gas af­fär fas­tig­hets ab yr­kar på att nämn­dens be­slut upp­hävs och att bygg­lov­san­sö­kan för­kas­tas al­ter­na­tivt att ären­det re­mit­te­ras till nämn­den för ny be­hand­ling.

PARGASAFFÄR an­ser att nämn­dens be­slut är lagstri­digt bland an­nat för att bygg­pro­jek­tet in­te stäm­mer över­ens med de­talj­pla­nen och att den pla­ne­ra­de bygg­na­den in­te pas­sar in i mil­jön ef­tersom den in­te upp­fyl­ler kra­ven på skön­het och har­mo- ni. I stäl­let bor­de där byg­gas ett hus som åter­speg­lar om­rå­dets hi­sto­ris­ka bak­grund.

Dess­utom sak­nas det till­räck­li­ga lek- och vis­tel­seut­rym­men med tan­ke på det sto­ra an­ta­let bo­stä­der, sägs det vi­da­re i över­kla­gan­det.

PARGASAFFÄR äger tom­ten som är gran­ne med det pla­ne­ra­de ny­byg­get. I över­kla­gan­det sägs det att den tom­ten läm­par sig bätt­re för bo­stä­der och affärer och att det pla­ne­ra­de hu­set för­hind­rar Par­gas af­fär från att an­vän­da sin tomt.

Bal­kong­er­na i det pla­ne­ra­de ny­byg­get skul­le skju­ta över Par­gas af­färs fas­tig­het och det kan ut­gö­ra en sä­ker­hets­risk. Fö­re­mål kan fal­la ner och per­so­ner på bal­kong­en kan slänga ner ci­ga­rett­fim­par och an­nat som kan för­or­sa­ka fa­ro­si­tu­a­tio­ner, sägs det i be­svä­ren.

BYGG-OCHMILJÖNÄMNDEN be­vil­ja­de bygg­lo­vet vid sitt mö­te den 22 au­gusti. Lo­vet om­fat­tar ett bo­stad­s­och af­färs­hus med 21 lä­gen­he­ter på Köp­mans­ga­tan 7. På plat­sen för ny­byg­get finns nu bland an­nat piz­ze­ri­an Ve­ne­zia. He­la den fas­tig­he­ten ska ri­vas och er­sät­tas av det som går un­der ar­bets­nam­net ”Art House”. En av de­lä­gar­na i fas­tig­hets­bo­la­get, Ted Wallin, har kal­lat det Gau­di-in­spi­re­ra­de me­del­havs­hu­set för en se­värd­het i sig.

Öv­ri­ga de­lä­ga­re i fas­tig­hets­bo­la­get är Mar­ko Si­lan­te­rä och Kjell Gustafs­son samt Mo­sa Mou­la­ni, som dri­ver piz­ze­ri­an Ve­ne­zia.

STU­DIO PUISTO AR­CHI­TECTS LTD

ART HOUSE. Så här är det tänkt att ny­byg­get ska se ut. Nu skjuts pla­ner­na på fram­ti­den, i al­la fall tills Åbo för­valt­nings­dom­stol har be­hand­lat det över­kla­gan­de som har läm­nats in.

ÅU 22.4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.