”Ter­ror” tol­ka­des för­brett

För­sva­ret för terror­döm­da Ab­drer­rah­man Bou­a­na­ne häv­dar att tings­rät­ten in­te gör straff­la­gen rätt­vi­sa i sin dom.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­lax@au­me­dia.fi

Tre be­svär har läm­nats in an­gå­en­de livs­tids­do­men mot Ab­der­rah­man Bou­a­na­ne.

I ju­ni såg Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt ho­nom som skyl­dig till två mord och åt­ta mord­för­sök i ter­ro­ris­tiskt syf­te i Åbo cent­rum i au­gusti 2017.

FÖR­U­TOM livs­tids fäng­el­se – vil­ket i prak­ti­ken in­ne­bär att Bou­a­na­ne kan an­sö­ka om vill­kor­lig fri­giv­ning ef­ter 12 år – döm­des han till att be­ta­la ett sam­man­lagt ska­de­stånd på 468 000 eu­ro till tolv per­so­ner.

Ett be­svär har läm­nats in av Bou­a­na­ne själv, det and­ra av hans för­svars­ad­vo­kat Kaar­le Gum­me­rus. Has­san Zu­bi­er, ett av off­ren i at­tac­ken på Sa­lu­tor­get, och hans hust­ru står bakom det tred­je be­svä­ret.

GUM­ME­RUS och Zu­bi­ers be­svär hand­lar om er­sätt­ning­ar. Gum­me­rus vill ha en er­sätt­ning på 3 300 eu­ro – en ut­gift som upp­kom när pro­fes­sor Mar­tin Sche­i­nin gav ett ut­lå­tan­de om hur lag­stift­ning­en om ter­ror­brott ska tol­kas.

Zu­bi­ers och ma­kans be­svär rör rät­te­gångs­kost­na­der. De ha­de till­sam­mans krävt en er­sätt­ning på 50 261 eu­ro men i sin dom be­vil­ja­de Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt dem 40 647 eu­ro.

EN­LIGT PA­RETS ju­ri­dis­ka om­bud Ari Huh­tamä­ki är be­slu­tet om rät­te­gångs­kost­na­der­na fel­ak­tigt.

Tings­rät­ten har ut­gått från att om­bu­dets ti­m­av­gift har va­rit 165 eu­ro, men över­ens­kom­mel­sen mel­lan Huh­tamä­ki och pa­ret gäll­de en ti­m­av­gift på 330 eu­ro.

Där­för vill Zu­bi­er och hans ma­ka att Åbo hov­rätt ac­cep­te­rar det ur­sprung­li­ga an­språ­ket.

ZUBIERFÖREKOMMER ock­så i gär­nings­man­nen Bou­a­na­nes be­svär.

Ma­roc­ka­nen vill att Åbo hov­rätt för­kas­tar den er­sätt­ning för in­komst­bort­fall som tings­rät­ten be­vil­ja­de Zu­bi­er.

Zu­bi­er ska­da­des svårt av Bou­a­na­ne när han för­sök­te hjäl­pa ett of­fer och skyd­da sin hust­ru.

ER­SÄTT­NING­EN för in­komst­bort­fall gäl­ler en må­nat­lig sum­ma på 948 eu­ro som Zu­bi­er får fram till dess att han fyl­ler 65, och en­skil­da sum­mor på 346 eu­ro och 6 339 eu­ro.

Bou­a­na­nes ad­vo­kat Gum­me­rus hän­vi­sar till att det fram­kom­mit att Zu­bi­er lju­git om sitt an­ställ­nings­för­hål­lan­de och där­för in­te har rätt till er­sätt­ning­en.

HUVUDPARTEN AV Bou­a­na­nes be­svär rör trots allt do­men om mord och mord­för­sök i ter­ro­ris­tiskt syf­te.

Man ar­gu­men­te­rar att tings­rät­ten tol­kat straff­la­gens pa­ra­graf om ter­ro­rist­brott på ett sätt som in­te över­ens­stäm­mer med det ram­be­slut som for­mat pa­ra­gra­fen.

NÄREUROPARÅDET kom med ram­be­slu­tet år 2002 var syf­tet att för­en­het­li­ga den eu­ro­pe­is­ka sy­nen på ter­ror­brott så att ter­ro­ris­ter in­te skul­le kun­na ut­nytt­ja skill­na­der­na mel­lan de oli­ka län­der­nas lag­stift­ning­ar.

En­ligt straff­la­gen är en gär­ning i ter­ro­ris­tiskt syf­te ”äg­nad att all­var­ligt ska­da en stat el­ler en in­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion gör sig skyl­dig till”. Bou­a­na­nes för­svar me­nar att ma­roc­ka­nens gär­ning­ar i sig in­te upp­fyl­ler des­sa kri­te­ri­er. IN­TE HEL­LER är gär­ning­ar­na ter­ror­brott för att de or­sa­kat en stark räds­la bland be­folk­ning­en, an­ser för­sva­ret, ef­tersom med den tolk­ning­en skul­le en stor del av de brott mot liv som be­gås i Fin­land fal­la un­der ter­ror­miss­tan­ken.

Vi­da­re me­nar för­sva­ret att även om en gär­nings­man spri­der skräck – som är centralt för ter­ro­rism – så kan hans eg­na mo­tiv ha va­rit and­ra. Här ar­gu­men­te­rar man att mar­gi­na­li­se­ra­de in­vand­ra­re of­ta ro­man­ti­se­rar våld­sam­ma or­ga­ni­sa­tio­ner.

DEN VI­DEO som Bou­a­na­ne läm­na­de ef­ter sig ska ses, in­te som ett för­sök att sprid skräck ut­an som ett av­skeds­bud­skap – främst rik­tat till mus­li­mer.

Där­med kan vi­de­on ock­så ses som pro­pa­gan­da, even­tu­ellt in­spi­re­rad av Islams­ka sta­tens pro­pa­ganda­vi­de­or, men in­te som en del av en ter­ror­at­tack.

Att sym­pa­ti­se­ra med nå­gon or­ga­ni­sa­tions po­li­tis­ka el­ler ide­o­lo­gis­ka mål upp­fyl­ler in­te kri­te­ri­er­na för brott i ter­ro­ris­tiskt syf­te, av­run­dar för­va­ret.

● Be­svär mot Egent­li­ga Fin­lands tings­rätts dom kan läm­nas fram till 15 no­vem­ber. Åbo hov­rätt in­le­der sin be­hand­ling av fal­let den and­ra vec­kan i ja­nu­a­ri.

ÅU-FO­TO

MÖRDARE MEN IN­TE TERRORIST. Ab­der­rah­man Bou­a­na­nes för­svar häv­dar att tings­rät­ten har en för bred tolk­ning av straff­la­gens pa­ra­graf om ter­ro­rism.

ÅU-FO­TO

VILL BLI ER­SATT. För­svars­ad­vo­ka­ten Kaar­le Gum­me­rus vill bli er­satt för det som pro­fes­sor Mar­tin Sche­i­nin tog för sitt ut­lå­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.