Fick två nya or­gan un­der en ope­ra­tion

» Tea Lind­blom har fått en ny nju­re och bukspottskör­tel i ovan­lig dub­bel­trans­plan­ta­tion.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Pa­tri­cia Torvalds ny­he­ter@au­me­dia.fi

I sep­tem­ber var Tea Lind­blom från Åbo på väg på en höst­fest hos si­na be­kan­ta och ha­de just pac­kat sin väs­ka då hon fick ett sam­tal.

– Jag trod­de att det var mi­na vän­ner som ring­de för att frå­ga när jag kom­mer, men det var ki­rur­gen från Mej­lans, minns hon.

FÖR44ÅRSEDAN di­a­gnos­ti­se­ra­des Lind­blom med di­a­be­tes typ 1 och har sen dess levt med sjuk­do­men.

Di­a­be­tes har gett hen­ne pro­blem med ögo­nen, be­nen och nju­rar­na. Njur­pro­ble­men blev till sist så all­var­li­ga att Lindblad för­sat­tes i di­a­lys me­dan hon vän­ta­de på att ett lämp­ligt do­na­tions­or­gan skul­le hit­tas.

När en lä­ka­re frå­ga­de hur hon skul­le le­va fram tills det att en do­na­tor hit­tats ha­de hon sva­ret re­do.

– Jag sva­ra­de att jag kom­mer fort­sät­ta som för­ut, och det gjor­de jag.

ENPERSONSOM be­fin­ner sig i kö för ett nytt or­gan mås­te kon­stant va­ra be­redd på att re­sa i väg till Mej­lans sjuk­hus i Helsing­fors där al­la Fin­lands or­gan­trans­plan­ta­tio­ner ut­förs.

När Lind­blom fick sitt sam­tal var kloc­kan 15 och ba­ra tre tim­mar se­na­re var hon i Helsing­fors.

Väl fram­me på sjuk­hu­set ge­nom­gick Lindblad en rad un­der­sök­ning­ar, bland an­nat en stor mängd blod­prov.

Vid mid­natt med­de­la­de en skö­ters­ka att hen­nes prov såg bra ut och kloc­kan tre på mor­go­nen bar det av mot ope­ra­tions­sa­len.

I det här sta­di­et kan ope­ra­tio­nen än­nu in­hi­be­ras ifall or­ga­net som ska ope­re­ras in in­te ser bra ut.

I LINDBLOMS fall var så­väl den nya nju­ren som den nya bukspottskör­teln lyck­ligt­vis i gott skick och ope­ra­tio­nen kun­de in­le­das.

I en dub­bel­trans­plan­ta­tion med en nju­re och en bukspottskör­tel är det bukspottskör­teln som läggs in först.

– Or­sa­ken är att bukspottskör­teln är så käns­lig me­dan nju­ren tål li­te me­ra, för­kla­rar Lind­blom.

Kloc­kan 12 föl­jan­de dag kom Lind­blom till in­ten­si­ven där hon vår­da­des i två da­gar in­nan hon flyt­ta­des till vår­dav­del­ning­en.

– To­talt var jag på sjuk­hus i tre vec­kor vil­ket in­te är så länge fören så här stor ope­ra­tion.

TROTS EN RÄTT kort sjuk­hus­vis­tel­se har Lind­blom en lång kon­va­le­scens pe­ri­od på sex till tolv må­na­der fram­för sig.

Un­der den här ti­den kom­mer hon även bli tvung­en att be­sö­ka oli­ka lä­ka­re och ex­per­ter titt som tätt, den här vec­kan har hon ett läkar­be­sök var­je dag.

Men lä­kar­re­sor­na be­kom­mer in­te Lind­blom.

– Det här är jag mer än vil­lig att gö­ra för att jag an­ser att det jag fått ger mig en möj­lig­het till ett bätt­re liv i fram­ti­den.

AL­LA STO­RA ope­ra­tio­ner tär på pa­ti­en­tens kraf­ter och un­der de förs­ta ta­gar­na ef­ter ope­ra­tio­nen var det en stor an­sträng­ning för Lind­blom att sät­ta sig upp i säng­en.

– I bör­jan or­ka­de jag med nöd och näp­pe gå från säng­en till to­a­let­ten och det var ba­ra 15 små steg.

Men för var­je dag som går blir Lind­blom star­ka­re.

– Nu or­kar jag gå ner till min när­mas­te bu­tik som lig­ger 300 me­ter bort och till­ba­ka.

NÅGOTSOM mo­ti­ve­rar Lind­blom till att fort­sät­ta käm­pa är hen­nes vil­ja att åter­gå till ar­bets­li­vet.

Un­der tre och ett halvt år har hon stu­de­rat för att bli sjuk­skö­ta­re och nu har hon en­dast någ­ra skrift­li­ga upp­gif­ter kvar in­nan hon får sin be­hö­rig­het.

Om allt går som pla­ne­rat bor­de hon kun­na in­le­da sitt ar­be­te som­ma­ren 2019.

Dröm­men är att job­ba in­om akut in­tern­me­di­cin, med lung­sjuk­do­mar el­ler på en in­ten­siv­vårds­av­del­ning.

Lind­blom hop­pas att hon kan ha nyt­ta av si­na sjuk­domsupp­le­vel­ser i sitt kom­man­de ar­be­te.

– Jag tror det här hjäl­per mig bli en myc­ket bätt­re sjuk­vår­da­re.

LIND­BLOM gläds över att den nya bukspottskör­teln be­fri­ar hen­ne från de in­su­lin­spru­tor och blod­soc­ker­mät­ning­ar som va­rit hen­nes var­dag i 44 år.

Hon kän­ner även tack­sam­het för att det nya or­ga­net hind­rar fler följd­sjuk­do­mar från att ut­veck­las och de re­dan ex­i­ste­ran­de från att för­vär­ras.

För Lind­blom är det vik­tigt att dia-

be­tes och dess följd­sjuk­do­mar tas på all­var av be­sluts­fat­ta­re.

Hon an­ser att sam­häl­let skul­le dra eko­no­misk nyt­ta av att sat­sa på god di­a­be­tes­vård för att hind­ra att dy­ra följd­sjuk­do­mar ut­veck­las.

VEM SOM do­ne­rat or­ga­nen som för­änd­rat Lindbloms liv kom­mer hon ald­rig få ve­ta och hon har valt att in­te fun­de­ra me­ra på sa­ken.

– Jag är nöjd med vetska­pen att det är nå­gon som gjort mig en enorm tjänst, kon­sta­te­rar hon.

PA­TRI­CIA TORVALDS

KOR­TI­SON RES­TEN AV LI­VET. Hem­ma hos Tea Lind­blom har do­set­ten det skämt­sam­ma nam­net ”go­dislå­dan”. Lind­blom är tvung­en att äta kor­ti­son­tablet­ter för att krop­pen in­te ska stö­ta ifrån sig de nya or­ga­nen.

PA­TRI­CIA TORVALDS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.