Råg­ga­tan och Smeds­ga­tan ut­reds för Sirk­ka­la sko­la

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO -

SKOLFLYTT. Me­dan Sirk­ka­la sko­la får ett nytt skol­hus mås­te ele­ver­na flyt­tas till till­fäl­li­ga ut­rym­men.

Pla­nen är att skol­hu­set byggs 2020–2022. Bud­get­be­hand­ling­ar av­gör den ex­ak­ta tid­ta­bel­len.

Sta­den ut­re­der Råg­ga­tan 8 i stads­de­len Pel­to­la som en till­fäl­lig fas­tig­het för Sirk­ka­la sko­la.

SVENS­KA SEKTIONEN vid nämn­den för fost­ran och un­der­vis­ning tog på sitt mö­te på ons­da­gen del av pro­jekt­pla­nen för fas­tig­he­ten.

Till Svens­ka Yle sä­ger sek­tio­nens ord­fö­ran­de Bar­bro Schau­man (SFP) att fas­tig­he­ten på Råg­ga­tan 8 dras med då­lig in­om­hus­luft och mås­te ut­re­das grund­ligt.

SEKTIONEN GAV ock­så tjäns­te­män­nen i upp­drag att ut­re­da en fas­tig­het på Smeds­ga­tan som ett al­ter­na­tiv. ele­ver­na flyt­tas? Vart ska

Den fas­tig­he­ten an­vänds nu av sko­lan Pu­o­la­lan kou­lu, men om allt går i lås flyt­tar sko­lan från Smeds­ga­tan in­nan Sirk­ka­la sko­la mås­te flyt­ta.

JAN-OLE EDBERG

SIRK­KA­LA SKO­LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.