Kan Åbo vi­sa hur kli­ma­tet ska räd­das på el­va år?

» 2029 – då ska Åbo va­ra kol­ne­utralt. Ett mål som är hög­re än näs­tan al­la stä­der i Fin­land – och EU. Men frå­gan är om man kla­rar det på el­va år? Risto Vei­vo tror det.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Pe­ter Alex­is ny­he­ter@au­me­dia.fi

Fin­land ska va­ra kol­di­ox­id­ne­utralt 2045.

Någ­ra av de stör­re stä­der­na i Fin­land, som ex­em­pel­vis Es­bo och Tam­mer­fors sik­tar på 2030.

Åbo vill hin­na dit la­gom till sta­dens 800-års­ju­bi­le­um 2029. Och Åbo stads ut­veck­lings­chef Risto Vei­vo me­nar att det är rim­ligt.

– Jag tror att vi kom­mer att va­ra kol­ne­utra­la då. 2029 har vi möj­lig­het att pro­du­ce­ra så myc­ket för­ny­bar ener­gi att den även kan an­vän­das ut­an­för Åbo­om­rå­det. Det kan vi till­go­do­räk­na oss. Sam­ti­digt äger vi gans­ka myc­ket land och skog som bin­der upp så myc­ket kol­di­ox­id att det mot­sva­rar vå­ra tra­fik­ut­släpp, sä­ger han.

HAN ME­NAR att må­let är fullt re­a­lis­tisk och pe­kar på att 2/3 av kol­di­ox­id­ut­släp­pen kom­mer från ener­gi­an­vänd­ning­en. Att man ska öka an­de­len för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor i fram­förallt fjärr­vär­me­ver­ket i Nå­den­dal, där det gjorts investeringar i mång­mil­jon­klas­sen de se­nas­te åren. 2029 är än­då ti­di­ga­re än vad de all­ra fles­ta är i när­he­ten av att lo­va. Vad är de mest kri­tis­ka punk­ter­na för att det här ska lyc­kas?

– Ener­gin och tra­fi­ken, de står för så sto­ra an­de­lar av ut­släp­pen. Jag tyc­ker att vi har en bra plan när det gäl­ler ener­gin och när det gäl­ler tra­fi­ken in­för sta­ten bå­de stöd och re­gle­ring­ar sam­ti­digt som vi har gans­ka många eg­na åt­gär­der på gång. Men det hand­lar ock­så om vad var­je in­vå­na­re be­slu­tar sig för att gö­ra. Hur de själ­va väl­jer att ta sig från punkt A till B och vi­da­re till C. Vi mås­te få folk med oss får att nå må­len, men vi har åt­gär­der för att upp­nå det ock­så, sä­ger Risto Vei­vio.

DETÄR ba­ra el­va år kvar och sål­des är en del åt­gär­der re­dan i full gång. Vei­vo näm­ner de sex el­bus­sar­na som lo­kal­tra­fi­ken har på lin­je 1 som bland an­nat tra­fi­ke­rar sträc­kan mel­lan ham­nen och cent­rum.

– Vi job­bar in­ten­sivt för att för­bätt­ra om­stän­dig­he­ter­na för cyk­ling. Ett gans­ka en­kelt sätt är de nya röd­må­la­de cy­kel­bane­fält som dykt upp på någ­ra stäl­len i Åbo ny­li­gen, men det finns be­tyd­ligt mer kom­pli­ce­ra­de mål. Vi har för­be­rett ett ut­veck­lings­pro­gram för cyk­ling som stads­sty­rel­sen ska ta be­slut om un­der hös­ten. Det ska va­ra lätt och sä­kert att cyk­la i Åbo och mel­lan Åbo och de när­mas­te gran­nor­ter­na, sä­ger Vei­vo.

KOL­NE­UTRALT ÄR dock in­te he­la

Risto Vei­vo, ut­veck­lings­chef på Åbo stad, tror att det går att lö­sa.

san­ning­en. Åbo räk­nar in­te med ut­släp­pen från de pro­duk­ter som im­por­te­ras.

– I kal­ky­ler­na från Åbo-om­rå­det in­går ba­ra emis­sio­ner­na som or­sa­kats i om­rå­det. Kol­fotav­tryck är en an­nan vik­tig aspekt som vi ock­så för­sö­ker att mins­ka, sä­ger Vei­vo.

SMÅOCHSTORA ex­em­pel föl­jer. En ishall med ett ener­gi­sy­stem som an­vän­der spill­vär­men i kyl­pro­ces­sen till att vär­ma upp and­ra de­lar av lo­ka­ler­na. Skan­sen­om­rå­det nämns som ett vik­tigt pi­lot­pro­jekt för hur Åbos in­vå­na­re ska kun­na bo ut­an att för­bru­ka li­ka myc­ket ener­gi.

– Vi mås­te tit­ta på minst två oli­ka sätt när det gäl­ler ener­gin. Det hand­lar bå­de om pro­duk­tion och an­vänd­ning. Det går in­te att er­sät­ta all fos­sil ener­gi med biobräns­len på ett håll­bart sätt, vi mås­te an­vän­da ener­gin smar­ta­re ock­så, sä­ger Vei­vo.

DET VAR ING­ET snack om vad lo­kal­po­li­ti­ker­na tyck­te om sa­ken när stads­full­mäk­ti­ge rös­ta­de om I vå­ras.

– De var över­ens om kli­mat­pla­nen 2029. Al­la le­da­mö­ter som var på plats stöd­de den, sä­ger Vei­vo.

ATTSTÄLLAOM ett sam­häl­le är in­te gra­tis. Ener­gi­in­ve­ste­ring­ar­na i Åbo mel­lan 2014 och 2017 har gått på 300 mil­jo­ner eu­ro upp­de­lat på 100 mil­jo­ner för Åbos ener­gi­bo­lag och 200 mil­jo­ner från sta­dens sam­ar­bets­part­ners som ex­em­pel­vis Fo­rum. Det all­ra mesta har gått till fjärr­vär­me­ver­ket i Nå­den­dal, 240 mil­jo­ner eu­ro.

Hur myc­ket mer investeringar krävs?

– Kanske in­te så myc­ket mer på ener­gi­si­dan, men visst krävs det någ­ra, för­hål­lan­de­vis, mind­re investeringar. I Es­bo hål­ler man på med på och tes­tar djup­vär­me, en­kelt ut­tryckt en myc­ket dju­pa­re form av berg­vär­me. Om och när det fun­ge­rar har vårt ener­gi­bo­lag ett av­tal om att bör­ja byg­ga en här ock­så.

2029 är snart här. Hur långt har ni kom­mit?

– Från vårt re­fe­rensår 1990 har vi re­dan re­du­ce­rat en kvarts del av ut­släp­pen och ser man per ca­pi­ta hand­lar det om en tred­je­del. Vi har ett del­mål på en hal­ve­ring från 1990 till 2021 och det tror jag att vi kom­mer nå, sä­ger Vei­vo.

– Se­dan har vi in­te tänkt slu­ta när vi bli­vit kol­ne­utra­la. Må­let är att Åbo ska kun­na bli kli­mat­po­si­ti­va då. Att vi bin­der mer kol­di­ox­id än vad som släpps ut.

Från vårt re­fe­rensår 1990 har vi re­dan re­du­ce­rat en kvarts del av ut­släp­pen och ser man per ca­pi­ta hand­lar det om en tred­je­del.

JAN-OLE EDBERG PE­TER ALEX­IS

TRA­FI­KEN STOR BOV. Om Åbo vill nå sitt mål att bli kol­di­ox­id­ne­utralt re­dan år 2029 gäl­ler det att lyc­kas med att få ner ut­släp­pen från tra­fi­ken och ener­gi­pro­duk­tio­nen.

ÅU-FO­TO

KOL­NE­UTRALT 2029.

RULLA ÅT RÄTT HÅLL. Trans­por­ter­na står för sto­ra ut­släpp och Åbo stad vill att be­folk­ning­en ska cyk­la mer. Ett sätt är Fö­lis lå­ne­cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.