Jur­mo får fast sug­töm­ning för näs­ta sä­song

» Ris­ken att to­a­lettav­fall töms i ha­vet mins­kar ef­ter in­stal­la­tio­nen i gäst­ham­nen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | PARGAS -

Håll Skär­går­den Ren rf pla­ce­rar ut en fast sug­töm­nings­sta­tion i Jur­mo gäst­hamn. För ser­vice på an­lägg­ning­en och töm­ning av be­hål­la­ren an­sva­rar HSR rf med sitt eget ser­vice­far­tyg m/s Roo­pe. An­lägg­ning­en lig­ger på sam­ma stäl­le som vat­ten­kra­nen. För dem som rör sig med båt in­ne­bär den nya sug­töm­nings­sta­tio­nen en märk­bar för­bätt­ring, sä­ger Håll Skär­går­den Ren rf:s pro­jekt­chef Han­na Haak­si.

– NU LIG­GER DEN när­mas­te sug­töm­nings­an­lägg­ning­en på Björkö norr om Jur­mo el­ler på Bor­stö i syd­ost­lig rikt­ning. Ef­tersom när­mas­te sug­töm­nings­möj­lig­het lig­ger re­la­tivt långt bor­ta, i syn­ner­het för dem som rör sig med se­gel­båt, har san­no­lik­he­ten för att bå­tar­nas to­a­lettav­fall töms i ha­vet i när­he­ten av Jur­mo va­rit stor.

DEN PO­PU­LÄ­RA gäst­ham­nen på Jur­mo be­söks un­der sä­song­en av cir­ka 2 000 bå­tar, och ham­nen har cir­ka 80 båt­plat­ser re­ser­ve­ra­de för gäs­tan­de bå­tar. Oron för till­stån­det i Skär­gårds­ha­vet har yt­ter­li­ga­re ak­tu­a­li­se­rat tan­ken att även Jur­mo bor­de ha sug­töm­nings­möj­lig­het för to­a­lettav­fall från bå­tar.

– I stäl­let för en fly­tan­de sug­töm- nings­an­lägg­ning be­stäm­de vi oss till­sam­mans med hamn­fö­re­ta­ga­ren för en fast an­lägg­ning, ef­tersom en fly­tan­de in­te läm­par sig i om­giv­ning­en kring Jur­mo på grund av det är så blå­sigt, sä­ger Haak­si.

TROTS ATT UT­SLÄPP av to­a­lettav­fall i vatt­net för­bjöds i Fin­land re­dan 2005, vi­sar en un­der­sök­ning som Åbo uni­ver­si­tet och HSR rf ge­nom­för­de 2016 att näs­tan 50 pro­cent av båt­fa­rar­na åt­minsto­ne spo­ra­diskt töm­de sitt to­a­lettav­fall rätt ut i ha­vet.

Båt­fa­rar­nas to­a­lettav­fall or­sa­kar punkt­be­last­ning i syn­ner­het i ham­nar och i grun­da vi­kar. Urin in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der kvä­ve och fos­for och nä­rings­äm­nen i uri­nen är i en form som väx­ter di­rekt kan till­go­do­gö­ra sig. Av­fö­ring in­ne­hål­ler fär­re nä­rings­äm­nen, men kan spri­da bak­te­ri­er.

En ge­nom­snitt­lig sep­tik­tank i en båt rym­mer cir­ka fyr­tio li­ter. Med fy­ra per­so­ner som an­vän­der bå­tens to­a­lett fylls den på cir­ka två da­gar. Man har be­räk­nat att fy­ra per­so­ners to­a­lett­be­sök un­der två da­gar ger upp­hov till cir­ka 20 gram fos­for och 100 g kvä­ve. Den­na nä­rings­mängd ger växt­po­ten­ti­al för 20 kg al­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.