An­ti­bi­o­ti­ka un­der­lät­tar var­da­gen

» Det är tre och ett halvt år se­dan Lars-Er­ic An­ders­son fick en ny nju­re, men allt gick in­te helt som pla­ne­rat.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - Pa­tri­cia Torvalds

I de­cem­ber 2014 ge­nom­gick LarsEric An­ders­son en le­ver­trans­plan­ta­tion, i dag le­ver han ett ak­tivt liv och fun­ge­rar bland an­nat som ord­fö­ran­de i Egent­li­ga Fin­lands nju­roch le­ver­för­e­ning.

– Man bör­jar se li­vet på ett an­nat sätt och nju­ta av var­je dag man får va­ra med om ef­ter en så­dan här ope­ra­tion, kon­sta­te­rar han.

ANDERSSONS trans­plan­ta­tion lyc­ka­des bra men ef­ter ett tag in­såg man på Mej­lans sjuk­hus att det finns en in­flam­ma­tion kvar i krop­pen.

Cir­ka fem pro­cent av de pa­ti­en­ter som ge­nom­gått en le­ver­trans­plan­ta­tion till följd av di­a­gno­sen pri­mär skle­ro­se­ran­de ko­lan­git får lik­nan­de symp­tom ef­ter ope­ra­tio­nen.

INFLAMMATIONEN or­sa­kar fe­ber­top­par och trött­het men kan kon­trol­le­ras med an­ti­bi­o­ti­ka så i var­da­gen or­sa­kar den inga stör­re pro­blem.

– Jag mår rik­tigt bra med tan­ke på om­stän­dig­he­ter­na, för­säk­rar han.

EN NY trans­plan­ta­tion skul­le lö­sa pro­ble­met med inflammationen men för An­ders­son är det här in­te ett al­ter­na­tiv.

Or­sa­ken till hans väg­ran är sät­tet som hans kropp re­a­ge­ra­de på kor­ti­so­net den förs­ta gång­en.

Pa­ti­en­ter som ge­nom­gått en or­gan­trans­plan­ta­tion får höga do­ser av kor­ti­son ef­ter ope­ra­tio­nen för att för­hind­ra av­stöt­ning­ar.

– Det är in­di­vi­du­ellt hur väl man tål kor­ti­so­net men för mig var det hemskt. Jag trod­de att jag skul­le bli ga­len, be­rät­tar An­ders­son.

Just ef­ter en trans­plan­ta­tion är pa­ti­en­ten tvung­en att upp­sö­ka lä­ka­re of­ta men be­ho­vet av kon­trol­ler av­tar med ti­den, för till­fäl­let går An- ders­son på kon­troll en gång per år.

An­ders­son är yt­terst nöjd med den vård han fått och han upp­le­ver att han blir väl om­skött.

– Jag har ing­et att kla­ga på från sjuk­vårds­si­dan, man får va­ra glad att man bor i Nor­den, kon­sta­te­rar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.