Mi­ia Lindström fö­reslås le­da Par­gas so­ci­al- och häl­so­vård

» Den blå­si­ga topp­tjäns­ten ska be­sät­tas för ett år, då fö­re­gå­en­de di­rek­tör om­pla­ce­rats. Va­let sker på mån­dag.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO & PARGAS - Anja Kuusisto 050 4002352/anja.kuusisto@au­me­dia.fi

Par­gas stads­di­rek­tör Pa­trik Nygrén fö­re­slår att det blir Mi­ia Lindström som väljs till sta­dens so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör för ett år fram­ö­ver.

VA­LET AV­GÖRS av stads­sty­rel­sen, som sam­man­trä­der på mån­dag. Det tids­bund­na di­rek­tör­s­job­bet ha­de sökts av tre per­so­ner, al­la for­mellt be­hö­ri­ga för job­bet.

Stads­di­rek­tö­ren hän­vi­sar i sin be­red­ning till in­ter­vju­er­na med de sö­kan­de. In­ter­vju­er­na ut­vär­de­ra­de spe­ci­ellt de sö­kan­des hel­hets­kun­nan­de in­om so­ci­al- och häl­so­vårds­bran­schen, de­ras le­dar­skaps­kom­pe­tens samt de­ras er­fa­ren­het av att le­da ut­veck­lings­ar­be­te i mång­pro­fes­sio­nel­la team.

Job­bet är tids­bun­det för att den ti­di­ga­re di­rek­tö­ren, Pau­la Sun­dqvist, om­pla­ce­ra­des av stads­sty­rel­sen för ett år ef­ter miss­nö­jet kring hur so­ci­al- och häl­so­vårds­av­del­ning­en sköts.

Fram­förallt var det in­om barn­skyd­det kri­tik fö­re­kom. En ny en­hets­le­da­re för barn­skyd­det till­träd­de på vå­ren, Sa­mi Sal­mi­vir­ta.

MI­IA LINDSTRÖM ÄR häl­so­vårds­ma­gis­ter och val­des i som­mar till vård­chef i sta­den, ef­ter Ann-He­len Saa­ri­nen som gick i pen­sion.

In­nan det va­let var Lindström re­gi­on­chef vid Kår­kul­la. Mi­ia Lindström är bo­satt i Par­gas.

Job­bet som vård­chef är un­der­ställt

Hon fö­reslås bli Par­gas so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör med ett tids­bun­det av­tal.

so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren, som le­der den störs­ta en­he­ten in­om sta­den med näs­tan hälf­ten av sta­dens bud­get och an­ställ­da i sin re­gi.

ANJA KUUSISTO

MI­IA LINDSTRÖM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.