An­ställ­da i Ci­ty­mar­ket i Kup­pis la­de ned job­bet

» Tre mi­nu­ters pro­test mot att be­stäm­mel­ser­na om an­ställ­nings­skydd änd­ras.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO & PARGAS - Mo­ni­ca Fors­sell

ÅBO. Kassa­per­so­na­len i Kup­pis Ci­ty­mar­ket la­de på tors­da­gen kloc­kan 12 ner ar­be­tet.

Pro­tes­ten va­ra­de i tre mi­nu­ter och var rik­tad mot re­ge­ring­en och pla­ner­na på att in­fö­ra sva­ga­re an­ställ­nings­trygg­het för an­ställ­da i fö­re­tag med fär­re än 10 per­so­ner.

– Fast för­änd­ring­en in­te gäl­ler mig per­son­li­gen vill jag på det här sät­tet vi­sa mitt stöd för dem det gäl­ler, sä­ger Hen­na Vai­nio och fort­sät­ter: Näs­ta gång kanske det är oss det gäl­ler.

UN­GE­FÄR TRET­TIO per­so­ner del­tog i pro­tes­ten som ar­ran­ge­ra­des av ser­vice­fac­ket PAM. Även vid and­ra K-affärer har lik­nan­de pro­tes­ter ord­nats.

– Re­ge­ring­en vill ge­nom­fö­ra om­fat­tan­de för­säm­ring­ar i an­ställ­das upp­säg­nings­skydd. Det här går vi in­te med på ef­tersom det för­sät­ter an­ställ­da i oli­ka po­si­tion be­ro­en­de på ar­bets­plat­sens stor­lek, sä­ger Tar­ja Pu­ot­saa­ri, för­tro­en­de­man.

KUNDERNA ver­ka­de ta pro­tes­ten med ro.

Tu­pu Ta­i­vai­nen tyc­ker det är bra att män­ni­skor en­ga­ge­rar sig.

– Om ing­en gör nå­got hän­der hel­ler ingen­ting. In­te ska man va­ra rädd för sä­ga ifrån. Un­ge­fär tret­tio per­so­ner del­tog i pro­tes­ten.

MO­NI­CA FORS­SELL

IN­TE NÖJ­DA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.