Ske­nan­de kost­na­der

Det finns trå­ki­ga pa­ral­lel­ler mel­lan Lo­go­mobron och till ex­em­pel stads­tea­terns re­no­ve­ring. Pro­jekt­kost­na­der­na blir be­tyd­ligt dy­ra­re än det var tänkt, gång på gång. Bor­de bron läm­nas halv­fär­dig som en på­min­nel­se till näs­ta gång?

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Ca­ri­na Holm ca­ri­na.holm@au­me­dia.fi

GÅNGBRON över järn­vä­gen från Ban­gårds­ga­tan till kul­tur- och fö­re­ta­gar­cent­ret Lo­go­mo i Åbo ser ut att bli det se­nas­te pro­jek­tet i sta­den där kost­na­der­na ba­ra ske­nar i väg ut­an att nå­gon egent­li­gen kan gö­ra så myc­ket åt det En del av ar­be­tet har re­dan gjorts och kost­na­der­na för det lig­ger på drygt tio mil­jo­ner eu­ro (ÅU 25.7.2018). Vill man ha en fär­dig bro mås­te man be­ta­la, även om det känns bit­tert. Pro­ble­met lig­ger långt ti­di­ga­re i pro­ces­sen. Den kost­nads­be­räk­ning som i ett ti­di­ga­re ske­de har god­känts hål­ler in­te.

I mars 2017 slår fas­tig­hets­af­färs­ver­kets di­rek­tion fast att gångbron får kos­ta 6,9 mil­jo­ner eu­ro (ÅU 9.10.2018).

I ok­to­ber 2018 slår stads­sty­rel­sen fast att bron får kos­ta 13,5 mil­jo­ner eu­ro. Det är näs­tan det dubb­la. Sam­ti­digt för­skjuts tid­ta­bel­len. Bron blir in­te klar i de­cem­ber i år, bron blir klar näs­ta år, i ju­li 2019, om nu­va­ran­de tid­ta­bell hål­ler.

Ni minns sa­gan om skräd­da­ren som skul­le sy en rock av ett fint tyg. Det bi­dde ing­en rock, men det skul­le bli ett par byx­or. Se­dan bi­dde det inga byx­or, ing­en skjor­ta, ing­en väst, ing­en van­te och till sist bi­dde det in­te ens en tum­me.

Det finns all­tid en för­kla­ring. Of­ta he­ter den oför­ut­sed­da fak­to­rer.

När det gäl­ler Lo­go­mobron hit­ta­de en ut­om­stå­en­de granska­re bris­ter i den pla­ne­ra­de brons kon­struk­tion och håll­bar­het (ÅU 6.10.2018). En del av pla­ne­ring­en mås­te där­för gö­ras om för att ga­ran­te­ra att bron hål­ler när den väl är klar och har ta­gits i bruk. Det gjor­de ock­så att ma­te­ri­al­kost­na­der­na blev be­tyd­ligt hög­re än det var tänkt.

ATT en ny bro som byggs hål­ler för an­vänd­ning är väl en rim­lig be­gä­ran. Det är lik­som he­la idén med en bro, gång­bro el­ler in­te. Syf­tet med en gång­bro som byggs över en järn­väg är att män­ni­skor ska kun­na gå och cyk­la över den ut­an att den kna­kar till, ja, fak­tiskt ut­an att de ens ska be­hö­va tän­ka på om de vå­gar sät­ta sin fot på den el­ler in­te.

Trå­kigt ba­ra att bro­pla­ner­na har fått fram­skri­da me­dan det kna­kar bå­de här och där. På nå­got sätt har sta­dens kon­troll­me­ka­nis­mer brustit. Igen. Tan­ken går osökt till re­no­ve­ring­en av stads­tea­tern.

När kost­na­der­na ha­de höjts från be­räk­na­de 25 mil­jo­ner eu­ro till om­kring 40 mil­jo­ner eu­ro och det be­höv­des yt­ter­li­ga­re en mil­jon för att ent­re­pre­nö­ren alls skul­le bli klar en­ligt över­ens­kom­men tid­ta­bell, fick re­no­ve­ring­en skarp kri­tik i stads­full­mäk­ti­ge (ÅU 29.11.2016). Många av full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na und­ra­de hur sta­den än en gång ha­de ham­nat i en si­tu­a­tion med ske­nan­de kost­na­der.

DET be­rod­de på oför­ut­sed­da fak­to­rer.

Te­a­ter­hu­set var byggt för sex­tio år se­dan och de gam­la rit­ning­ar­na stäm­de in­te över­ens med verk­lig­he­ten. När ar­be­tet väl var i gång hit­ta­des ock­så gam­malt byg­gav­fall un­der gol­vet, som var bå­de gif­tigt och skad­ligt på and­ra sätt.

Sam­lings­par­ti­ets Pert­ti Hu­o­vi­nen sa­de att han in­te såg någ­ra and­ra al­ter­na­tiv än att ta ske­den i vac­ker hand och be­vil­ja tilläggs­me­del så att te­a­tern skul­le bli klar i tid.

– Som be­stäl­la­re mås­te sta­den nog i fort­sätt­ning­en ha en helt an­nan at­ti­tyd till de jobb som man be­stäl­ler.

ATTITYDFÖRÄNDRINGEN lå­ter vän­ta på sig.

Ett an­nat färskt pro­jekt som blir dy­ra­re än be­räk­nat är berg­ba­nan som byggs vid Kako­la­bac­ken (ÅU 5.10.2018).

Från bör­jan skul­le kost­na­der­na bli två mil- jo­ner eu­ro. Nu räk­nar man med att berg­ba­nan kos­tar fem mil­jo­ner eu­ro. De oför­ut­sed­da fak­to­rer­na dy­ker upp gång på gång.

Turun Sa­no­mat skri­ver (11.10.2018) att Lo­go­mobron kan bli en rätts­sak. I be­red­ning­en till stads­sty­rel­sen rik­tas kraf­tig kri­tik mot fö­re­ta­get VR Track Oy, som har pla­ne­rat bron. Stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lau­ri Kat­telus från Sam­lings­par­ti­et sä­ger att bron kan bli ett ären­de för rät­ten, även om det är sista ut­vä­gen. I förs­ta hand för­sö­ker sta­den se om det är möj­ligt att kom­ma över­ens med fö­re­ta­get, och hur an­sva­ret ska för­de­las.

SFP:S stads­sty­rel­se­med­lem Ida Schau­man sä­ger (ÅU 9.10.2018) att det är oac­cep­ta­belt att be­sluts­fat­ta­re gång på gång tving­as in i ett död­lä­ge där det en­dast finns då­li­ga al­ter­na­tiv. Hon sä­ger att de ske­nan­de kost­na­der­na är en del av sta­dens för­flut­na. Or­ga­ni­sa­tio­nen har gjorts om och kost­nads­be­räk­ning­ar gjor­da på sva­ga grun­der ska in­te läng­re va­ra möj­li­ga.

Lau­ri Kat­telus be­to­nar sam­ma sak. Han kal­lar Lo­go­mobron en för­skräck­lig be­svi­kel­se och sä­ger att det är klart att sta­den mås­te få ett slut på så­dant här. Han fö­re­språ­kar en al­li­ans­mo­dell, där oli­ka par­ter skul­le ha ett ge­men­samt in­tres­se av att kom­ma i mål (TS 11.10.2018).

Trå­kigt att bro­pla­ner­na har fått fram­skri­da me­dan det kna­kar bå­de här och där.

DET kanske är en mo­dell som fun­ge­rar. Så här kan det in­te fort­sät­ta i pro­jekt ef­ter pro­jekt. Det ser il­la ut och i slutän­dan är det Åbo­bor­na som skat­te­be­ta­la­re som får be­ta­la räk­ning­en i nå­gon form.

Bå­de skat­te­be­ta­lar­na och de­ras re­pre­sen­tan­ter be­sluts­fat­tar­na har rätt att få en re­a­lis­tisk prislapp i för­väg. Sta­den kan in­te fort­sät­ta att god­kän­na pro­jekt som in­te har en till­räck­ligt so­lid pla­ne­ring.

På mån­dag för­vän­tas stads­full­mäk­ti­ge i Åbo god­kän­na den nu­va­ran­de prislap­pen på 13,5 mil­jo­ner eu­ro för Lo­go­mobron. Kri­ti­ken blir sä­kert hård på mö­tet, men al­ter­na­ti­ven är få. Att läm­na en på­bör­jad bro halv­fär­dig är knap­past möj­ligt.

Sam­ti­digt kanske det skul­le va­ra bra att gö­ra det? En halv­fär­dig bro skul­le va­ra en bra på­min­nel­se in­för fram­ti­da pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.