Öv­ri­ga pre­miä­rer

Åbo Underrättelser - - KULTUR | FILM - Krister Lind­berg

FILM. De öv­ri­ga pre­miär­na är ock­så se­vär­da; i be­tyg sett är de lik­vär­di­ga, men i helt oli­ka gen­rer.

Höl­mö nu­o­ri sydän

Fin­land 2018

Re­gi: Sel­ma Vil­hu­nen

Ma­nus: Kir­sik­ka Saa­ri

I rol­ler­na: Je­re Rist­seppä, Ro­sa Hon­ko­nen, Pih­la Vi­i­ta­la, Katja Kütt­ner, Vil­le Haa­pa­sa­lo, Ab­shir She­ikh Nur

1:42 F12

Ett Fin­land, och en för­ort i Helsing­fors, i för­vand­ling. Fem­ton­å­rig flic­ka blir med barn med fem­ton­å­rig pojke som sö­ker mo­dell för mansoch fa­ders­rol­len på fel stäl­le, bland skinnskal­lar. Sel­ma Vil­hu­nen för­står och kom­mer bra över­ens med ung­do­mar, vi­sa­de hon re­dan med ”Tyttö ni­mel­tä Var­pu”.

Ur­po och Tur­po

Fin­land 2018

Re­gi: Li­i­sa Hel­mi­nen

Ma­nus: Li­i­sa Hel­mi­nen, Han­ne­le Hu­o­vi, Les­lie Ste­wart, Ri­ho Unt

Skå­de­spe­la­re: Li­i­na Ten­no­saar, Reio Kes­sel, Gre­e­te Ten­no­saar, Ka­rel Tal­ler­maa, Krister Kru­us­maa

Svens­ka el­ler fins­ka röster.

1:00 T

Nal­le­björ­nar­na Ur­po och Tur­po på nya äventyr; som Ro­bin­son Cru­soe, Sher­lock Hol­mes och and­ra. Fil­men är char­migt ani­me­rad och be­rät­tad, för för­sko­le­barn, men al­la äls­kar des­sa lek­sa­ker som be­ter sig li­te som i ”Toy sto­ry”. Skå­de­spe­le­ri och ani­ma­tio­ner i lyc­kat sam­ar­be­te.

Small­foot 3D

USA 2018

Ma­nus och re­gi: Ka­rey Kirk­pa­trick

1:37 F7

Big­foot mö­ter Small­foot. Li­vet hos de enorma och char­migt lur­vi­ga, ani­me­ra­de snö­män­nen på top­pen av Hi­ma­laya har sin gil­la gång. Tills en ser nå­got som in­te finns, en män­ni­ska. Vac­kert och un­der­hål­lan­de om för­do­mar, bland an­nat. Vi ser, in­ser, vad snö­mannen sett: det är män­ni­skan som är monst­ret.

Christof­fer Ro­bin och Nal­le Puh

USA 2018

Re­gi: Marc Fors­ter

I rol­ler­na: Ewan McGre­gor, Hay­ley Atwell, Bron­te Car­mi­chael, Mark Ga­tiss

(Svens­ka röster).

1:44 F7

Ewan McGre­gor spe­lar en vux­en Christof­fer Ro­bin med stu­di­er och krig bakom sig, han för­kla­rar vik­ten av bar­na­sin­net, fan­ta­sin, lek­full­he­ten. När han över­ras­kan­de stött på Nal­le Puh i Lon­don. Skå­de­spe­le­ri och ani­ma­tion i lyc­kat sam­ar­be­te.

Bad ti­mes at the El Roya­le

USA 2018

Re­gi, ma­nus: Drew God­dard

I rol­ler­na: Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Cynt­hia Eri­vo, Jon Hamm, Da­ko­ta Johnson, Lewis Pull­man

2:22 F16

Sju främ­ling­ar förs sam­man i fall­fär­di­ga ho­tel­let El Roya­le. Gäs­ter och ho­tell har otrev­li­ga sa­ker i ba­ga­get/det för­flut­na. Un­der en kväll skall de räd­da vad som räd­das kan, bli fräls­ta, re­ta ut skrynk­lor­na på sjä­len. Var­ning för våld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.