Idag gäl­ler det igen för Granlund och Fin­land

» Bor­ta­match mot Est­land idag - Al­bin Granlund har höga för­vänt­ning­ar in­för de kom­man­de lands­lags­mat­cher­na.

Åbo Underrättelser - - SPORT -

FOT­BOLL. I dag vän­tar en bor­ta­match mot Est­land. På mån­dag står lands­la­get värd för Gre­kland i Tam­mer­fors.

Må­let: Max­i­ma­la sex po­äng.

– Då skul­le grupp­se­gern in­te va­ra långt bor­ta, sä­ger Al­bin Granlund.

GRANLUND stod själv på plan då Fin­land in­led­de den nya tur­ne­ring­en med 1-0-hem­ma­seg­rar över bå­de Est­land och Ung­ern.

Yt­ter­bac­ken tror på lands­la­gets chan­ser att fort­sät­ta vin­na i Na­tions Le­a­gue.

– Vi har fo­ku­se­rat mest på Est­lands­mat­chen, som kom­mer först. Jag tyc­ker att vi är det bätt­re la­get så vi ska ab­so­lut kun­na gå för se­ger, sä­ger Granlund.

– La­get bör­jar svet­sas sam­man som trupp. Det skul­le va­ra otro­ligt fint att få in­le­da Na­tions Le­a­gue med fy­ra seg­rar, fort­sät­ter han.

ÄVEN OM att det förs­ta mö­tet mot Est­land re­sul­te­ra­de i en hem­ma­se­ger i Åbo tror Granlund på att Fin­land kan spe­la än­nu bätt­re.

– Det sak­na­des li­te i an­falls­väg så om vi lyc­kas spe­la bätt­re nu så tror jag på vå­ra chan­ser, för­kla­rar han. Tror du att Est­land har ka­pa­ci­tet att över­ras­ka er med nå­got nytt tak­tiskt drag?

– De kan nog gå in för vis­sa för­änd­ring­ar i och med att de in­te haft en bra in­led­ning på tur­ne­ring­en. Man vet ald­rig.

HUR BRA koll har ni då på om­gång­ens and­ra mot­stån­da­re, Gre­kland?

– Jag kän­ner nog ty­värr in­te alls till hur de spe­lar, sä­ger Granlund och skrat­tar.

– Vi har som sagt ba­ra fo­ku­se­rat på Est­land nu. Men Gre­kland känns fort­fa­ran­de som en stor fot­bollsna­tion. De har än­då lyc­kats vin­na EM. Men de är kanske in­te rik­tigt på sam­ma ni­vå läng­re, tilläg­ger han.

Ef­ter mat­cher­na mot Est­land och Gre­kland åter­står än­nu två mat­cher av Na­tions Le­a­gue-grupp­spe­let för Fin­lands del: Hem­ma­mat­chen mot Gre­kland 15.11 och bor­t­a­mat­chen mot Ung­ern 18.11.

GRANLUND flyt­ta­de in­för årets li­ga­sä­song över till All­svens­kan och Öre­bro från IFK Ma­ri­e­hamn. Bör­jan av sä­song­en för­stör­des av en knä­ska­da, men ef­ter Sve­ri­ge­de­bu­ten i maj har spe­let rul­lat på.

– Det har va­rit jät­te­ro­ligt och lä­ro­rikt med ny klubb och ny li­ga. Li- te trå­kigt att jag gick ska­dad någ­ra må­na­der i bör­jan av sä­song­en, be­rät­tar Granlund.

FEM MATCHOMGÅNGAR åter­står än­nu av All­svens­kan, men det står re­dan klart att Öre­bro slu­tar i mit­ten av ta­bel­len. Nu lig­ger la­get nia med 34 po­äng på 25 mat­cher.

– Vi är ett mit­ten­lag ut­an risk att va­ra med i ned­flytt­nings- el­ler kval­kam­pen men sam­ti­digt är ock­så me­dal­jer­na ut­om räck­håll. Med någ­ra pan­gre­sul­tat kun­de vi ha va­rit där up­pe och faj­tats än­nu, ana­ly­se­rar Granlund.

– Men vi kör på de sista mat­cher­na. Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är kul att det än­nu är fem mat­cher kvar av sä­song­en. FLYT­TEN till All­svens­kan in­ne­bar ock­så an­nat nytt för Al­bin Granlund. I Öre­bro har bac­ken fått spe­la i en mer of­fen­siv roll, som wing back, i mot­sats till yt­ter­back. Den rol­len ax­la­de och ax­lar Granlund bå­de i IFK Ma­ri­e­hamn och i lands­la­get.

– Jag har va­rit tvung­en att lä­ra mig po­si­tio­nens hem­lig­he­ter. På den fron­ten har jag än­nu ar­be­te kvar. Främst i an­falls­väg. Det är för­stås ro­ligt att kun­na lä­ra sig nya sa­ker än­nu som ”äld­re” spe­la­re, sä­ger 29-åring­en.

Tyc­ker du själv att du har ut­veck­lats som fot­bolls­spe­la­re?

– Det tyc­ker jag, kanske främst tak­tiskt. All­svens­kan är myc­ket mer tak­tisk än vad jag ha­de för­vän­tat mig. Ibland går match­tem­pot ner då det blir ställ­nings­krig. Men jag har lärt mig myc­ket.

– Jät­te­ro­ligt har det för­stås ock­så va­rit med publik­mäng­der­na. Den

Al­bin Granlund

1989 i Par­gas.

spe­lat för PIF, ÅIFK, RoPS, IFK Ma­ri­e­hamn och nu Öre­bro i Sve­ri­ge.

kon­trakt med Öre­bro för yt­ter­li­ga­re två år. Må­let för näs­ta sä­song är att ”få va­ra frisk och gö­ra en ka­non­sä­song”.

ut­ta­gen till lands­la­get för förs­ta gång­en i au­gusti 2016. De­bu­ten kom mot Ma­roc­ko i ja­nu­a­ri 2017.

sista mat­chen fö­re lands­lags­sam­ling­en var bor­ta mot gul­d­ja­gan­de AIK med över 20 000 per­so­ner på läk­ta­ren.

Vin­ner vi över Est­land och Gre­kland är grupp­se­gern nä­ra.

MI­KAEL HEINRICHS

PIF-FOSTRAD. Al­bin Granlund lad­dar som bäst upp för lands­lags­mat­chen mot Est­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.