Kör­ning mot rött ljus or­sa­ka­de krock i Åbo

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

ÅBO. Ti­digt på ons­dags­mor­go­nen för­sök­te en 1985 född man hin­na över en kors­ning vid Hal­lis­vä­gen trots att tra­fik­lju­set lys­te rött. Det gjor­de han in­te ut­an kroc­ka­de med en bil som sväng­de till väns­ter mot Ek­vä­gen. Kvin­nan ha­de grönt ljus. Bi­lar­na för­stör­des, men chauf­fö­rer­na kla­ra­de sig med lind­ri­ga ska­dor som in­te kräv­de sjuk­hus­vård.Man­nen miss­tänks för grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten. Han fick ett tem­po­rärt kör­för­bud. ÅBO. Ett över­ras­kan­de fel i Martins­kyr­kans kloc­kor gjor­de att de slu­ta slå på ons­da­gen. Helt ovän­tat var felet än­då in­te. Kyrk­vakt­mäs­ta­re Mia Ko­ski­nen ha­de re­dan en tid no­te­rat att en av kloc­kor­na in­te slog al­la slag.

Det är svårt att hit­ta kun­ni­ga re­pa­ra­tö­rer som för­står sig på kyrk­kloc­kor och när Pe­tri Vik­man grans­ka­de kloc­kor­na kun­de han kon­sta­te­ra att kloc­kor­nas ma­ski­ne­ri var sli­tet men att det fort­fa­ran­de går att re­pa­re­ra.

De slit­na de­lar­na skic­kas nu till Träskän­da där den pen­sio­ne­ra­de klock­re­pa­ra­tö­ren Mat­ti Fri­man tar itu med ma­ski­ne­ri­et. Han an­ses va­ra den en­da i Fin­land som kan få i gång kloc­kor­na igen.

Ar­be­tet be­räk­nas ta minst två vec­kor. Se­nast kloc­kor­na tyst­na­de var för sju år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.