Gra­tis mo­tions­råd­giv­ning

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Kom på av­gifts­fri mo­tions­råd­giv­ning på svens­ka! Lot­ta Ni­e­mi som ko­or­di­ne­rar sta­dens mo­tions­tjäns­ter för svensk­språ­ki­ga Åbo­bor är på plats i Luc­kan (Au­ra­ga­tan 1 B) tis­da­gen den 16 ok­to­ber kl. 12-13.

Hon ger råd och in­fo om t.ex. att hit­ta en mo­tions­form som pas­sar just dig, hur du kan bör­ja rö­ra på dig igen ef­ter en läng­re pa­us, var och hur det går att mo­tio­ne­ra bil­ligt el­ler gra­tis i Åbo och om ak­tu­el­la mo­tions­kur­ser som sta­den ord­nar.

Du be­hö­ver in­te bo­ka tid på för­hand. Till­fäl­let rik­tar sig till per­so­ner i al­la åld­rar. Even­tu­el­la frå­gor kan rik­tas till Luc­kan per te­le­fon, 02 233 1986, el­ler e-post, abo@ luc­kan.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.