Tron som in­te föl­jer en mall

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

”Även om jag in­te tror att det finns någ­ra gu­dar så för­li­tar jag mig på dem ibland”

Med des­sa ord be­skri­ver en ung ja­pansk man sin in­ställ­ning till tro och re­li­gi­on i en en­kät­un­der­sök­ning och sät­ter där­med fing­ret på ett tids­ty­piskt drag i ung­as re­li­gi­o­si­tet värl­den över: det prö­van­de och per­son­li­ga fö­re­dras fram­om det tvär­säk­ra och tra­di­tions­bund­na.

DET VER­KAR som om da­gens unga, till skill­nad från äld­re ge­ne­ra­tio­ner, in­te lå­ter sig av­skräc­kas av grän­ser­na mel­lan oli­ka sam­fund och re­li­gi­o­ner då de for­mar si­na eg­na livs­sy­ner: en kris­ten iden­ti­tet kan gott för­e­nas med tron på re­in­kar­na­tion, en mus­limsk di­to med vörd­nad för mån­gu­din­nor av uråld­rigt Mel­la­nöstern-snitt.

IN­TE HEL­LER är det otänk­bart att kom­bi­ne­ra re­li­giö­sa och se­ku­lä­ra ele­ment i verk­lig­hets­byg­get, som ci­ta­tet ovan av­slö­jar. Även om den här unge man­nen egent­li­gen in­te tror på gu­dar så finns det tyd­li­gen svå­ra stun­der i li­vet då han än­då väl­jer att väd­ja till hög­re mak­ter och läg­ga sitt liv i hans, hen­nes, dess el­ler de­ras hän­der. För ho­nom är den här håll­ning­en var­ken in­kon­se­kvent el­ler för­vir­rad, den är me­nings­full och trygg.

En­kä­ten som den unge ja­pa­nen sva­rat på är en del av den om­fat­tan­de da­tain­sam­ling som vi gjort in­om spets­forsk­nings­en­he­ten YARG (Young Adults and Re­li­gi­on in Glo­bal Per­specti­ve). Vi har sam­ar­be­tat med lo­ka­la forskar­team i tret­ton län­der – från Pe­ru i väst till Ki­na i öst, från Sve­ri­ge i norr till Gha­na sö­der – för att re­da ut vad unga vux­na idag tror på, vil­ka vär­de­ring­ar de byg­ger si­na liv kring och vad de läg­ger sin yt­ters­ta tillit till. Det fy­ra­å­ri­ga pro­jek­tet, som ut­ö­ver en­kä­ter även in­häm­tat dju­pin­ter­vju­er och vär­de­pro­fi­ler, är nu in­ne på slut­ra­kan och vi bör­jar kun­na skön­ja möns­ter i vårt ma­te­ri­al.

VÅR UNGE JA­PAN är en av ca 4 900 per­so­ner som sva­rat på YARG-en­kä­ten. Av des­sa har 929 per­so­ner an­gett att det, för­u­tom den re­li­gi­on som de främst iden­ti­fi­e­rar sig med, ock­så finns and­ra re­li­gi­o­ner, tra­di­tio­ner el­ler lä­ror som de kän­ner nä­ra sam­hö­rig­het med. Vi ta­lar allt­så om en re­la­tivt stor ska­ra unga som fin­ner en dub­bel, el­ler mul­ti­pel, iden­ti­fi­ka­tion me­nings­full på trons om­rå­de: krist­na som ock­så fi­rar ju­dis­ka hel­ger, ate­is­ter som fin­ner li­vets me­ning i den ex­i­sten­ti­a­lis­tis­ka fi­lo­so­fin, budd­his­ter som till­ta­las av al­la re­li­giö­sa fö­re­ställ­ning­ar som be­ja­kar män­ni­sko­vär­det.

ÄR DET HÄR nå­got nytt, el­ler ba­ra ett nytt, me­ra rätt­framt sätt att ta­la om tro där var­da­gens fly­tan­de grän­ser och al­la de skif­tan­de er­fa­ren­he­ter som ett män­ni­sko­liv för med sig in­te kläms in i ett strikt kon­se­kvens­sche­ma ut­an bro­kig­he­ten tillåts böl­ja fritt? Är det främst i skol­böc­ker­na som re­li­gi­o­ner­na är från varand­ra klart av­grän­sa­de hel­he­ter med oli­ka san­nings­an­språk, ri­ter och livssti­lar? Att häv­da vad ”krist­na tror” och ”mus­li­mer gör” blir ibland till tom­ma kli­ché­er som läg­ger värl­den till­rät­ta för vår ängs­li­ga blick, men knap­past gör den rätt­vi­sa.

SOM RELIGIONSFORSKARE frå­gar jag mig fram­förallt: är vi vid­syn­ta, öd­mju­ka och in­sikts­ful­la nog att er­kän­na att vå­ra ka­te­go­ri­er in­te räc­ker till för att be­skri­va värl­den? Jag tror att vi be­hö­ver lyss­na till vad de här unga män­ni­skor­na sä­ger om sin tro och för­sö­ka för­stå dem ut­an att för­mins­ka och för­löj­li­ga, rentav dö­ma ut de­ras sätt att tro på för­hand, ba­ra för att de­ras livs­håll­ning­ar in­te pas­sar in i vå­ra te­o­re­tis­ka mo­del­ler. Jag tror näm­li­gen att vår unge ja­pa­nan är långt ifrån en-nsam då han förmår sig att li­ta på – men in­te tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.