Allt fler est­län­da­re i för­sking­ring­en åter­vän­der till Est­land

» För förs­ta gång­en se­dan 2004 flyt­tar nu fler män­ni­skor från Fin­land till Est­land än tvärtom.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT/Mi­kael Sjö­vall

I en ar­ti­kel i den est­nis­ka dags­tid­ning­en Pos­ti­me­es sä­ger fors­kar­na An­ne­li Kä­hrik och Ti­it Tam­maru att flytt­nings­rö­rel­sen mel­lan Fin­land och Est­land har bytt rikt­ning.

En­ligt fors­kar­nas upp­gif­ter flyt­ta­de sam­man­lagt 2 886 per­so­ner från Fin­land till Est­land i fjol me­dan flytt­las­set gick be­tyd­ligt fär­re gång­er i mot­satt rikt­ning. To­talt 2 308 per­so­ner flyt­ta­de från Est­land till Fin­land un­der sam­ma tids­pe­ri­od, upp­ger Est­lands sta­tistik­by­rå.

DETÄRNU förs­ta gång­en se­dan Est­lands EU-in­trä­de 2004 som den est­nis­ka ut­flytt­ning­en till Fin­land un­der­skri­der ut­vand­ring­en till Est­land. Bland de fin­länds­ka ut­vand­rar­na finns så­väl est­nis­ka som fins­ka med­bor­ga­re.

Det hand­lar i hu­vud­sak om est­nis­ka åter­flyt­ta­re som har valt att åter­vän­da till sitt hem­land, sä­ger press­rå­det Han­ne­le Val­ke­e­ni­e­mi på Fin­lands am­bas­sad i Tal­linn.

Vad be­ror det här sta­tis­tis­ka trend­brot­tet på?

– Vad som göm­mer sig bakom siff­ror­na vet vi in­te med sä­ker­het. Väl­färds­klyf­tan mel­lan Est­land och Fin­land har bli­vit mind­re och den est­nis­ka ge­nom­snitts­lö­nen har sti­git. En del est­nis­ka fa­mil­jer åter­vän­der till Est­land för att ta hand om si­na ål­der­stig­na för­äld­rar. And­ra åter­vän­der för att er­bju­da si­na barn en skol­gång på est­nis­ka, sä­ger Val­ke­e­ni­e­mi.

SLUT­RE­SUL­TA­TET ÄR än­då att den est­nis­ka mi­no­ri­te­ten i Fin­land nu åder­låts och mins­kar i om­fatt­ning. En­ligt Val­ke­e­ni­e­mi är lö­neskill­na­der­na fort­fa­ran­de sto­ra mel­lan Fin­land och Est­land. Många lå­gin­komst­ta­ga­re väl­jer att stan­na kvar i Fin­land ef­tersom den fins­ka köp­kraf­ten och re­al­lö­nen är så myc­ket bätt­re. Den ge­nom­snitt­li­ga må­nat­li­ga lö­ne­in­koms­ten i Est­land var 1 321 eu­ro och me­di­an­lö­nen lan­da­de på 1 014 eu­ro per må­nad un­der and­ra kvar­ta­let i år.

En an­nan or­sak till Fin­lands att- rak­tions­kraft är den sta­bi­la ar­bets­mark­na­den. En­ligt den en­kät som Pos­ti­me­es be­skri­ver, upp­ger många est­län­da­re i Fin­land att ar­bets­för­hål­lan­de­na i Fin­land är myc­ket bätt­re än i Est­land.

– DÅ DET GÄL­LER sta­tisti­ken för ut­vand­ring­en i bäg­ge rikt­ning­ar så ska man ta siff­ror­na med en ny­pa salt. Sta­tistik­by­rå­er­na häng­er in­te rik­tigt med i ut­veck­ling­en och den verk­lig­het där folk i dag le­ver mul­ti­lo­kalt och al­ter­ne­rar mel­lan två län­der och två bo­nings­or­ter, sä­ger Val­ke­e­ni­e­mi.

Den fins­ka sta­tisti­ken byg­ger på man­tals­skriv­ning i den kom­mun där man be­ta­lar skatt me­dan de est­nis­ka kom­mu­ner­na in­te har be­skatt­nings­rätt, vil­ket in­ne­bär att sta­tistik­fö­ring­en av bo­nings­or­ten in­te är li­ka mi­nu­ti­ös.

EN­LIGT ESTNISK sta­tistik är det om­kring 50 000 est­län­da­re som bor sta­dig­va­ran­de i Fin­land. Den est­nis­ka mi­no­ri­te­ten ut­gör 13 pro­cent av al­la in­flyt­ta­de in­vand­ra­re i Fin­land och är lan­dets näst störs­ta mi­no­ri­tet ef­ter den rysk­språ­ki­ga mi­no­ri­te­ten, upp­ger Pos­ti­me­es. Est­land.

Väl­färds­klyf­tan mel­lan Est­land och Fin­land har bli­vit mind­re och den est­nis­ka ge­nom­snitts­lö­nen har sti­git. Han­ne­le Val­ke­e­ni­e­mi, press­råd

PEETER LANGOVITS/SPT

HEMLÄNGTAN. Allt fler est­län­da­re i Fin­land åter­vän­der till Tal­linns kul­ler­ste­nar el­ler si­na for­na hemtrak­ter i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.