ABOA MARE I ÅBO

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK -

Aboa Mare er­bju­der ex­a­mens­ut­bild­ning och fort­bild­ning in­om sjö­farts­bran­schen.

Här kan du gå sjö­farts­bran­schens grun­dex­a­men vid Ax­x­ell och bli vakt­styr­man och vakt­ma­skin­mäs­ta­re, el­ler ut­bil­da dig vid Yr­kes­hög­sko­lan No­via till sjö­kap­ten el­ler sjö­in­gen­jör.

Aboa Mare er­bju­der hög­re YH ut­bild­ning in­om sjö­fart, Mas­ter’s de­gree pro­gram­me in Ma­ri­ti­me Ma­na­ge­ment och Mas­ter’s de­gree pro­gram­me in Au­to­no­mous Ma­ri­ti­me Ope­ra­tion vid Yr­kes­hög­sko­lan No­via.

Fort­bild­nings­kur­ser ord­nas för bå­de yr­kes­sjö­män och fri­tids­båt­fö­ra­re, t.ex. skep­pa­re i in­ri­kestra­fik, ma­skinskö­ta­re och fö­ra­re.

Ut­bild­ning­ar­na är säk­ra och mil­jö­mäs­sigt håll­ba­ra och upp­fyl­ler de krav som ställs i den in­ter­na­tio­nel­la STCW-kon­ven­tio­nen för sjö­farts­ut­bild­ning, cer­ti­fi­e­ring och vakt­håll­ning.

Aboa Mare i Åbo har tio si­mu­la­tor­bryg­gor, en ma­skin­rums­si­mu­la­tor, en VTS-si­mu­la­tor, en DP-si­mu­la­tor och en ra­di­o­si­mu­la­tor samt ett nytt ma­skin­la­bo­ra­to­ri­um i Par­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.