Nät­han­deln fort­sät­ter växa

Fy­ra av tio fin­län­da­re hand­lar på nä­tet var­je må­nad.

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK - Jan-Ole Edberg 050-434 2457 jan-ole.edberg@au­me­dia.fi

Un­der årets förs­ta halv­år hand­la­de fin­län­dar­na va­ror på nä­tet till ett vär­de av 1,2 mil­jar­der eu­ro.

Knappt hälf­ten av fin­län­dar­na hand­lar på nä­tet var­je må­nad, vi­sar Post­nords rap­port över e-han­deln i Nor­den.

De fin­länds­ka kon­su­men­ter­na hand­lar mest klä­der och skor över nä­tet. Där­ef­ter föl­jer heme­lekt­ro­nik, media, kos­me­ti­ka och häl­so­pro­duk­ter.

RAPPORTENVISAR att e-han­deln i Nor­den fort­sät­ter öka.

Un­der förs­ta halv­å­ret hand­la­de de nor­dis­ka kon­su­men­ter­na för 10 mil­jar­der eu­ro på nä­tet. Det är en ökning med 11 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od i fjol.

Den ökan­de e-han­deln märks ock­så i Post­nords lo­gistik­cen­tral i Åbo.

– An­de­len för­sän­del­ser som kom­mer via nät­han­deln ökar sta­digt, sä­ger Mik­ko Lai­ne, an­sva­rig för Post­nords ut­ri­kes- och in­ri­kestra­fik över Åbo.

I DAG KOM­MER hälf­ten av pa­ke­ten som dis­tri­bue­ras via Post­nords lo­gistik­cen­tral i Åbo hamn från nät­han­deln.

Cen­tra­len han­te­rar 250 000–270 000 pa­ket i må­na­den. Störs­ta de­len el­ler 70 pro­cent kom­mer från ut­lan­det.

För­sän­del­ser­na från nät­han­deln dis­tri­bue­ras till 1 200 av­hämt­nings­plat­ser run­tom i lan­det i sam­ar­be­te med Mat­ka­hu­ol­to. Av­hämt­nings­plat­ser­na där kon­su­men­ter­na kan häm­ta si­na va­ror är of­tast affärer och R-ki­os­ker.

ENSTORDELAV för­sän­del­ser­na är mo­de­ar­tik­lar.

Mo­de­fö­re­tag som Za­lan­do och El­los an­li­tar Post­nord för si­na för­sän­del­ser in­om nät­han­deln.

– Ibland kan det upp­stå pro­blem när kunderna in­te häm­tat si­na be­ställ­ning­ar i tid från av­hämt­nings­plat­ser­na. Bris­ten på för­va­rings­ut­rym­men kan le­da till att det in­te finns plats för al­la för­sän­del­ser. Då mås­te man sö­ka and­ra al­ter­na­tiv dit för­sän­del­ser­na kan le­ve­re­ras, sä­ger Lai­ne. ELEKT­RO­NIK är ock­så en stor han­dels­va­ra på nä­tet.

Spe­ci­ellt i no­vem­ber när de sto­ra köp­kam­panj­da­gar­na Black Fri­day och Cy­ber Mon­day ord­nas ökar han­deln med elekt­ro­nik­va­ror kraf­tigt. Ock­så nät­han­deln med öv­ri­ga va­ror ökar de här da­gar­na.

– Vi har re­dan bör­jat för­be­re­da oss för den kom­man­de ru­schen med att till­fäl­ligt ut­ö­ka vå­ra re­sur­ser, bland an­nat kom­mer vi att ta in fle­ra bi­lar och me­ra folk till sor­te­rings­ma­ski­nen, sä­ger Lai­ne.

FÖR TILL­FÄL­LET job­bar ett 100-tal per­so­ner i lo­gistik­cen­tra­len i Åbo hamn. Av dem är 15 Post­nords eg­na an­ställ­da.

Res­ten job­bar för fö­re­ta­get Tran­sval Group som är spe­ci­a­li­se­rat på in­tern lo­gistik.

– Vi kö­per lo­gistik­tjäns­ter­na av dem, sä­ger Lai­ne.

Post­nord hör till de tre störs­ta lo­gistik­fö­re­ta­gen i lan­det. För­u­tom i Fin­land ver­kar fö­re­ta­get i Sve­ri­ge, Dan­mark och Nor­ge.

– Vå­ra kun­der upp­skat­tar att vi kan er­bju­da dem ett hel­täc­kan­de lo­gistik­nät som om­spän­ner al­la de fy­ra nor­dis­ka län­der­na, sä­ger Lai­ne.

LO­GISTIK­CEN­TRA­LEN i Åbo har åt­ta år på nac­ken. Ter­mi­na­len som togs i bruk 2010 om­fat­tar ut­ö­ver den 3 500 kvadrat­me­ter sto­ra sor­te­rings­hal­len, en 20 000 kvadrat­me­ter stor la­ger­ter­mi­nal.

Själv har Lai­ne job­bat i över sex år i lo­gistik­cen­tra­len.

– Det har va­rit en om­väl­van­de tid med kon­stant ökan­de gods­mäng­der, sä­ger han.

När det gäl­ler nät­han­deln finns det fort­fa­ran­den ut­rym­me för till­växt. Åt­minsto­ne om man jäm­för han­deln i Fin­land med öv­ri­ga Nor­den.

POSTNORDSRAPPORT vi­sar att nät­han­deln i Fin­land fort­fa­ran­de är rätt blyg­sam jäm­fört med de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na.

Sve­ri­ge har den högs­ta an­de­len kon­su­men­ter som hand­lar på nä­tet. Två av tre svens­kar hand­lar i snitt var­je må­nad, i jäm­fö­rel­se med cir­ka sex av tio i Nor­ge och Dan­mark och ba­ra knappt hälf­ten av de fin­länds­ka kon­su­men­ter­na.

Av den to­ta­la nät­han­deln på tio mil­jar­der eu­ro un­der förs­ta halv­å­ret står svens­kar­na för 4,2 mil­jar­der eu­ro.

Dans­kar­na och norr­män­nen hand­la­de för 2,5 re­spek­ti­ve 2,3 mil­jar­der me­dan fin­län­dar­na hand­la­de för 1,4 mil­jar­der eu­ro un­der pe­ri­o­den.

Mo­de är över­lag den mest po­pu­lä­ra va­ru­ka­te­go­rin bland de nor­dis­ka kon­su­men­ter­na.

TILL SKILL­NAD från si­na nor­dis­ka gran­nar kö­per fin­län­dar­na si­na pro­duk­ter främst från ut­länds­ka fö­re­tag. 40 pro­cent av fin­län­dar­na gör si­na upp­köp från ut­länds­ka saj­ter. Snit­tet för al­la län­der är 29 pro­cent.

En­ligt rap­por­ten kö­per fin­län­dar­na flest va­ror från Ki­na, Sve­ri­ge och Tyskland.

Unga per­so­ner hand­lar of­ta­re på nä­tet än äld­re. Bland fin­län­dar­na hand­lar kon­su­men­ter­na i ål­dern 18–29 år mest.

Två tred­je­de­lar av kon­su­men­ter­na i den här ål­ders­grup­pen hand­lar på nä­tet var­je må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.