Mil­jö­vän­li­ga bulk­far­tyg in­le­der tra­fik på Ös­ter­sjön

ESL Ship­ping i Helsing­fors har ta­git le­ve­rans av två LNG-driv­na bulk­far­tyg i Ki­na som bland an­nat ska skep­pa rå­va­ror för svens­ka SSAB.

Åbo Underrättelser - - SJÖFART & LOGISTIK - Pär-Hen­rik Sjö­ström

Det fin­länds­ka re­de­ri­et ESL Ship­ping, som in­går i Aspo-kon­cer­nen, be­skri­ver si­na ny­byg­gen Vi­ik­ki och Haa­ga som de mil­jö­vän­li­gas­te bulk­far­ty­gen i värl­den.

Vid drift med fly­tan­de na­tur­gas (LNG) re­du­ce­ras ut­släp­pen av kol­di­ox­id med 50 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tions far­tyg.

Om bi­o­gas an­vänds blir fotav­tryc­ket för kol­di­ox­id noll, men det krä­ver att till­räck­lig till­gång på bi­o­gas kan tryg­gas.

FARTYGENÄRBYGGDA på var­vet Jin­ling Shipy­ard i Nanjing i Ki­na. Vi­ik­ki le­ve­re­ra­des i au­gusti och Haa­ga i bör­jan av sep­tem­ber.

Bå­da far­ty­gen har ta­git en last till Eu­ro­pa på sin förs­ta re­sa från var­vet. Haa­ga los­sa­de sin förs­ta last i Ox­e­lösund i bör­jan av ok­to­ber.

Spe­ci­ellt med den förs­ta re­san är att bå­da far­ty­gen går ge­nom Nord­ost­pas­sa­gen, sjö­vä­gen norr om Ryss­land. Vid tid­ning­ens press­lägg­ning var Vi­ik­ki i Be­rings sund och skul­le in­om kort gå in i Nord­ost­pas­sa­gen.

– Den­na års­tid är Nord­ost­pas­sa­gen i stor ut­sträck­ning is­fri och en­dast på vis­sa av­snitt an­vän­der vi is­brytar­tjäns­ter. Tids­be­spa­ring­en är cir­ka tre vec­kor och na­tur­ligt­vis spa­rar vi sto­ra mäng­der bräns­le vil­ket in­ne­bär mind­re ut­släpp, sä­ker Mik­ki Ko­ski­nen, verk­stäl­lan­de di­rek­tör för ESL Ship­ping.

MIK­KI KO­SKI­NEN på­pe­kar att det finns bå­de en eko­no­misk för­del och en mil­jö­vinst med att ta den nor­ra sjö­vä­gen mel­lan Asi­en och Eu­ro­pa.

– Vi tän­ker att det är in­tres­sant att gå ge­nom Nord­ost­pas­sa­gen om det ur na­vi­ga­tions­syn­punkt är till­räck­ligt sä­kert och om det lö­nar sig eko­no­miskt.

De nya far­ty­gen är bygg­da för att kun­na ope­re­ra i Nord­ost­pas­sa­gen un­der de för­hål­lan­den som rå­der den här års­ti­den.

– Men vi mås­te för­stås upp­fyl­la al­la de krav som po­larko­den stäl­ler på be­sätt­ning­en.

Vi tän­ker att det är in­tres­sant att gå ge­nom Nord­ost­pas­sa­gen om det ur na­vi­ga­tions­syn­punkt är till­räck­ligt sä­kert och om det lö­nar sig eko­no­miskt.

INNANRESANMOT Eu­ro­pa på­bör­ja­des bunk­ra­de far­ty­gen LNG i Ki­na.

– Re­san tar en må­nad och far­ty­gen kan bunk­ra gas en­dast för två vec­kors be­hov, vil­ket är till­räck­ligt för de­ras tra­fik i när­om­rå­det. Res­ten av re­san an­vän­der vi i hu­vud­sak lätt bun­ker­ol­ja, men det har ock­så va­rit en frå­ga om vil­ket ut­bud det finns i norr, sä­ger Mik­ki Ko­ski­nen.

Han an­ser att dis­tri­bu­tions­nä­tet för LNG är till­räck­ligt täc­kan­de för re­de­ri­ets tra­fik med ex­i­ste­ran­de kon­trakt.

– Nät­ver­ket ut­veck­las snabbt och ut­bu­det för­bätt­ras he­la ti­den. För­hopp­nings­vis blir även kost­nads­lä­get allt mer loc­kan­de för an­vän­da­re av LNG. För oss har det he­la ti­den va­rit ett ra­tio­nellt al­ter­na­tiv ef­tersom vi he­la ti­den ope­re­rar i om­rå­det för kon­troll av sva­vel­ut­släpp, SECA, där man mås­te an­vän­da dy­ra­re bräns­len. För oss är gas ett nå­got för­del­ak­ti­ga­re al­ter­na­tiv än de die­sel­bräns­len som finns här på mark­na­den.

HAA­GA HAR Ma­dei­ra-flagg och Vi­ik­ki fin­ländsk flagg.

– Ma­dei­ra är ett kva­li­tets­re­gis­ter. Önske­må­let om flag­gan kom­mer från kun­der­nas si­da. Fle­ra kun­der har kon­sta­te­rat att det ex­i­ste­rar vis­sa ris­ker som man in­te kan från­se i af­färs­verk­sam­het som är för­knip­pa­de till fin­ländsk flagg. Där­för de­lar vi flag­gris­ken mel­lan oli­ka län­der, upp­ly­ser Mik­ki Ko­ski­nen.

ESL SHIP­PING strä­var ef­ter att an­vän­da ny­byg- ge­na i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt i stål­kon­cer­nen SSAB:s tra­fik i den ut­sträck­ning som det finns ef­ter­frå­gan och pas­sar in i far­ty­gens tid­ta­bel­ler.

– Men far­ty­gen kom­mer sä­kert ock­så un­der de kom­man­de åren att an­vän­das i an­nan tra­fik. Vårt ge­men­sam­ma hopp med SSAB är att vå­ra mil­jö­vän­li­ga far­tyg ska an­vän­das i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt i rå­va­ruim­por­ten.

– Vi är nöj­da att bå­da far­ty­gen nu är i tra­fik. Det har va­rit ett långt pro­jekt som in­led­des för fem år se­dan. Det har in­vol­ve­rat per­so­na­len på kon­to­ret och per­so­nal på far­ty­gen och vi har fått lä­ra oss myc­ket nytt som be­rör skol­ning och be­hö­rig­het. Vi tror att vi ska ha nyt­ta av det även i fram­ti­den, sä­ger Mik­ki Ko­ski­nen.

ESL SHIP­PING/JUS­SI VAAHTIKARI

I NORD­OST­PAS­SA­GEN. Haa­ga och sys­ter­far­ty­get Vi­ik­ki tog den nor­ra sjö­vä­gen på re­san från Asi­en till Eu­ro­pa.

ESL SHIP­PING

FLAGGSKIFTE. Fins­ka flag­gan his­sas på Vi­ik­ki ef­ter le­ve­ran­sen på var­vet. Verk­stäl­lan­de di­rek­tör Mik­ki Ko­ski­nen (till väns­ter) och be­fäl­ha­va­re Ka­ri Le­van­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.